Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚ್ಯೆ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ. ಡ್ಯಾರಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸೊಮಯ್ ಜಳೊವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫಾ ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆ ದೂಕ್ ಉಚಾರ್‍ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮೌನ್‍ಪಣಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸರ್ತೆ ಬರಾಬರ್ ಚಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್ ಜಿಕ್ತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಫೆನಲ್ಸಾಕ್ ತಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕಯ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ನೆಮಾಂನಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಣೇಂಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆತಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರೀ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜೊಡ್ಯೆತಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ: ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಎಲ್ಡೊನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಪೆ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಎಲ್ಡೊನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ - ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ: ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಗುರ್ಪುರ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಜಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: ಶ್ವೇತಾ ಪೈ (ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜ್), ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ.

ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ: ಎಡಿಲೇಡ್ ಡೆಸಾ, ಬಿಜೈ
ದುಸ್ರೆಂ: ಐರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ನೊರ್ಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

कविता सादर सर्त: मंगळूर थावन दोगां भुरगीं, तेगां युवजणां फैनलाक

कविता ट्रस्ट हांणी वर्सावार चलोंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो मंगळूर पांवडो ह्याच सप्टेंबराच्ये १७ तारकेर डॉन बोस्को हॉलांत चल्लो. कोंकणी नाटक सभेच्या सहकारान चलल्या ह्ये सर्तेक मुकेल सैरो जावन 'सेवक' कोंकणी नेमाळ्याचो संपादक फा. डॅरल फेर्नांडीस हाजर आसून कवितेचो भोंवार निर्माण कर‍चे दिशेन जें प्रेतन चलून आसा ताका सर्वांनी सहकार दीजाय म्हणून आपल्या उलोवपांत तांणी सांगलें.

सुर‍वेर कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष सुनील मिनेजसान येवकार केलो. त्या नंतर सोमय जळोवन ह्ये सर्तेचें उगतावण जालें. कविता ट्रस्टाचो स्थापक मेलल्विन रोड्रिगसान सर्तेचीं नेमां हाजर आसल्ल्यांक सांगलीं. फाटल्या वर्सा ह्ये सर्ते संदर्भार हाजर आसल्ल्या, कोंकणी नाटक सभेचो आदलो अध्यक्ष फा वैटस प्रभुदास हांच्या मर्णा थंय ताणे दूक उचार‍लें आनी सर्वांनी मौन‍पणान तांच्या अत्म्याक शांती भेटयली.

एंडऱ्यू एल. डिकुन्हा, विलियम पायस तशें एवरेल रोड्रिगस वोरयणार जावन आसल्लीं.

मंगळुरांत जांवची सर्त कोंकणी नाटक सभेच्या कविता सर्ते बराबर चलता देकून हांगासर कोण जिकता, तांकां कोंकणी नाटक सभेचीं इनामां मेळतात मात्र न्हय, कविता ट्रस्टाच्या फेनल्साक तीं आवकास जोडून घेतात. इतलेंच न्हय नाटक सभा तीस वर्सां वयल्यांकय ही सर्त मांडून हाडता. नाटक सभेची ही सर्त फाटल्या सोळा वर्सां थावन चलता आनी कविता ट्रस्ट फाटल्या धा वर्सां थावन तांकां सहकार दीवन आसा. सुर‍वेर कविता बरोवन सादर करुंक आसल्लें तर फाटल्या कांय इकरा वर्सां थावन ह्या नेमांनी तब्दिली केल्या. कोणेंय बरयिल्ली कविता वाचुंक आतां आवकास आसा. नाटक सभेच्ये सर्तेंत फकत क्रिस्तांवांक आवकास तरी, कविता ट्रस्टाच्या नेमांक लागून हेर धर्माच्यांनी हांतूं भाग घेवन कविता ट्रस्टान आसा कर‍च्या फैनलाक आवकास जोड्येता.

भुरग्यांचो विभाग:

पयलें: वेन्सिटा डायस, आंजेलोर
दुसरें: एल्डॉन विनोय डिसोजा, बजपे
तिसरें: क्रिसेल डिसोजा, मिलाग्रीस

ह्या पयकी वेन्सिटा डायस आनी एल्डॉन विनोय डिसोजा - नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या फैनलाक विंचून आयल्यांत.

युवजणांचो विभाग:

पयलें: फ्रिविटा डिसोजा, गुर्पूर
दुसरें: एम्लीन डिसोजा, आंजेलोर
तिसरें: जिसेल डिसोजा, मिलाग्रीस

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या फैनलाक विंचून आयिल्लीं युवजणां: श्वेता पै (केनरा कॉलेज), फ्रिविटा डिसोजा आनी एम्लीन डिसोजा.

व्हडांचो विभाग:

पयलें: एडिलेड डेसा, बिजै
दुसरें: आयरीन मेंडोन्सा, कास्सिया
तिसरें: नोर्मन डिसोजा, कास्सिया

ट्रस्टी वितोरी कार्कळान आनी नाटक सभेचो सांदो जुडीत डिसोजान सहकार दिलो. भाग घेतल्ल्यांक प्रमाण पत्रां तशें पुस्तकां इनाम जावन दिलीं. कोंकणी लेखक रिच्ची पिरेर, नवीन कुल्शेकर, मंगळूर कोंकण्स अध्यक्ष ऑल्वीन पिंटो ह्या संदर्भार हाजर आसल्ले.


 


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೈನಲಾಕ್ ನಿವಡ್

ಪಣ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಿವಡ್

ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಲಾಡ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್


More News »