Kavita Khodd

ನಾನುಚೆ ‘ಘುಗಿ ದಿಷ್ಟಿಂತ್’ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ಲೆಂ ‘ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್’

ನಾನುಚೆ ‘ಘುಗಿ ದಿಷ್ಟಿಂತ್’ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ಲೆಂ ‘ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್’


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

(ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ನಾನುಚೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಜೊ ಖತ್ಕತೊ ಉಟ್ತಾ, ತೆ ಉಬೆಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ರೂಪ್, ಆಕಾರ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. - ಸಂಪಾದಕ್)

ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ವೋಲ್ ಆನಿಕಿ ಥೊಡಿ ವೋಡ್ನ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ನಿದೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ಧಗ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾವಜೆ ತರ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೊ ತರೀ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಪಾವ್ಸ್. ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆಂ ಭಾಗ್. ತಸ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ. ಥೊಡಿಂ ಥಂಡಿಯೆಬರಿ ಚಡ್ ನೀದ್ (ಉಲ್ಲಾಸ್) ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಬರಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕಠಿಣ್ ಗರ್ಮೆಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಅಶಿಂ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಂ:

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಹಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್ ಹಾಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಾಹಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರೀ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭರ್‍ಶಿಕ್ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ "ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾ" ಏಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ಸರಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾ ಸಾರ್ಕಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.


ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ/ಯುವಜನಾಂಗಾಚಿ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದುರ್ದಶಾ ಕವಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಖಂಯ್ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವರುಂಕ್ ಕವಿನ್ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯೊ. ಪಿಯೊಣೆಂ ಆನಿ ಗಮ್ಮತಾಂಚಿ ತಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಾಯಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್‌ಚ್ ಮುಖಾರ್ ವೊಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಚುಕ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪುತಾಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಪ್, ಸತ್ತಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ತೇ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ನಾಯಕಾನ್ ಖುದ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾ, ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಭಿಗ್ಡೊಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶೀದಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಮ್ಹಿನತೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಚೊ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕವಿತೆಚೊ ರಂಗ್ ಆನಿಕಿ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.


ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಲಾಲ್ ಬಹಾದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರು, ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು)ಚೆ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚೆಂ "ಬರೊ ದೇವ್", ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಕ್/ಜೈತಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಕವಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಗಿ ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂ? ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅನೈತಿಕ್‌ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಭೊಗುನ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಗೆಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಂವಡ್ಲಲೊ ವಿಷಯ್, ಹಾಂಗಾ ಕವಿನ್/ನಾಯಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಡೊಂಬರಾಟ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ ವೊಳಿಂತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಕವಿಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಂಡಾಯ್/ನವ್ಯ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಳು ವಾದಾಕ್ ಕವಿನ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವಾಂ/ಆಧುನಿಕತೆಚಿಂ ಖೆಸ್ತಾವಾಂ, ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೇವ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ ಆಪ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಆನಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ದೊನ್‌ಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಲೊಕಾಂತ್‌ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಧೈರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ.


ಡೇವಿಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಧರ್ಮಗಿರಿ

ಡೇವಿಡ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚೆಂ "ಫಾಸಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಪಾಳ್ಸೆಣ್" ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಕವಿತಾ ತರೀ ಸಭಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಪಾಳ್ಸೆಣಾಕ್ ಇಮಾಜೆ ರುಪಾರ್ ಉಬೆಂ ಕರುನ್, ವಿಸ್ರಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ನೈತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕವಿನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂಕ್, ಜ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಮಧುರ್ ಆನಿ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್/ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಲೊಟ್ತಾಂವ್, ಬರೆಂ ವಾರೆಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾಂವ್, ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ವಿಳಾಪ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


ವಿಶೆಂತ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಆಬುಧಾಬಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶೆಂತ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಆಬುಧಾಬಿಚೆಂ "ಮುಲ್ತಾನಾಂತ್ಲೆ ಸುಲ್ತಾನ್" ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಸೊರಿ ಕದಮಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕಾಲಿಕ್ ಕವಿತಾ. ಪ್ರಾಸಾಂಕ್ ವಿಣುಂಕ್ ಕವಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ "ಸ್ಟಂಪ್ಡ್" ಜಾಲಾ. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲಿಖಿನಾಸ್ತಾನಾ "ರನ್ನೌಟ್" ಜಾಲಾ, ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಧೆಂಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ "ಕ್ಯಾಚ್" ಜಾಲಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾಂತ್ ಕವಿ "ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್" ಜಾಲಾ.


ಲೀನಸ್ ಮೊರಾಸ್

ಮ್ಹಜೊ ಘನಾದಿಕ್ ಆಮಿಗ್ ಲೀನಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ "ಸರ್ಗ್ ನರ್ಕಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್" ಯುಗಾಂ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಕವಿನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ತರೀ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ಆಟೊವ್ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ ಘಾಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೈರ್ಯಾನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್, ವಿಜ್ಞಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ರುಜು ಕರ್‍ತಾ.

ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕಿ 'ಇಂಪ್ರೆಸ್' ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ "ಸರ್ಗ್ ನರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ 'ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ತರಿ ಮೆಳೊಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾಚೆ ರುಚಿಕ್ ಥೊಡೆಂ ಕೊಡು ಮಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಹಕೀಕತೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳೆ ಕವಿತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಧರುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿ, ಫಕತ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಮುಟಿಕ್ ಕಾಪ್ಸಾಚಿ ಮೂಟ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಗೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಾರೆಂ ರಿಗೊನ್ ಕಿತೆಂ ತಾಕಾ ಜಾತಾಗಿ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಅನುಭವ್ ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ.

ಅಸಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯತಾ ಆಡ್ವಾರ್‍ಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಕವಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಲೀನಸಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧೈರ್ಯ್ ಆಸಾ?


ಬಿ. ತಾರಾನಾಥ ನಾಯಕ್

ಬಿ. ತಾರಾನಾಥ ನಾಯಕ್, ಕುಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೆ, ಉಡುಪಿ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ "ನವೀ ಕನ್ನಿಕಾ" ವಾಚ್ತಾನಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ನವಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಸ್‌ಭರಿತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾತಾನಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾವನಾಂತ್‌ಯ್, ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ತೊ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ವಸಂತ್ ಋತುಕ್ ಸರಿ ಕರುನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಋತುಕ್, ಯೌವನ್ ಭರೊನ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕುನ್ ಲಜೆನ್ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಂತ್, ರಾಗ್-ತರಂಗಾಚೊ ನಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನೆ ಚಲಿಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆ ತುರೆ ಆನಿ ಉನ್ಮಾದಾಚೆ ಕಿಣ್ಕುಳೆ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಕವಿ ಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಬೋಲಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಬೋಲಿಂಚಿ ರೂಚ್ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಾ, ತುಕಾ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ರಾವನಾ.


ಅಸುಂತಾ ಪಿರೇರಾ, ಗಂಟಾಲ್‌ಕಟ್ಟೇ (ಲಂಡನ್)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಖಾತಿರ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಆಸುಂತಾ ಪಿರೇರಾ, ಗಂಟಾಲ್‌ಕಟ್ಟೆ ಹಿಚೆಂ "ಎಕ್ ಗೀತ್ ಮೊಗಾಚೆಂ" ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉಚಾಂಬಳಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಭರುನ್ ಆಸಾ. ತರ್ನ್ಯಾ/ಆಂಕ್ವಾರಿ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹರ್‍ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದೆಗೆಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ಕುಡಿಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್.

ಬಾಯ್ ಆಸುಂತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆಂ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಾಂ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ತುಕಾ ಪಳೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಒಪ್ವೊಂಚಿ ನಾಯಿಕಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂಚ್ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ತೊಪ್ತಾನಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಚೆಬರಿ ಕರುನ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ದೆಖೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ, ಆಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳೊನ್, ಭೊಗ್ಣಾಂತಿ ರೆವ್ಡೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಹಿ ಘಾಲ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂದಿ ಯಾ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರಾರ್ ಯೇವ್ನ್, ಲಂಡನ್ ವ್ಹರೊಂದಿ ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವ್ಹರೊಂದಿ, ಬಾಯೆ ಆಸುಂತಾ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್‍ಚಿ ರಾವಯ್ನಾಕಾಯ್.

ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾTitle : ನಾನುಚೆ ‘ಘುಗಿ ದಿಷ್ಟಿಂತ್’ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ಲೆಂ ‘ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್’

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.