Kavita Khodd


fu iP UA A

fv KP GAZA zuA, D PAAii Z vA g QvA? fv sgĸ RArv Aii. eA QvA Cv ģP sgĸ, U PP vA KP vg, vA KP zs - UAw U QgAA, PzAw P ŮAA, uAw fv GAA. fv zuA u fAivɯP D m mP zuA iv ghļP Aiv. A vg sPv PAma Sm! dA eƣ֣ Nmģ dƤAig D siz EAV VvAv G v e vfA ɸAA, JPP vAaA AA AU, vA AUg P g.. Arv fvaA ztA A GP Pgģ vAa n Pg. vA PA GvA g, DA sAUA P Pe zg Pv D fuZ zuAv gUAiiAP zzsƲ tAii.


(g.. Arva Pv ZAP AU aZAii)

vg DAAii Wɪ P AVA Di fvZ zuAaA n PgA D fu zuA ıUv A. Pva Czv gv: AA QvAZ iU Ugfu iP UA A. Pu Cĥj u, ftAiģ iP QvAZ A u? sm, f-f sm! fu iP A, UA A, vAAii AA QvAZ iU Ug! PA Gzj ģ A ftAiZA!! AA QvAZ iU Ugfu iP UA A. Z Av e g ø AA Pƪĸ Pɯ vg, Qw qrv eA f ft?

fu SA (Pƥ) , gAz gAZg vƥA A, sAU j v vg,vA j v A. Dsg (Dsj ģ) eA P ģ, vZ GvAZ ZvgAv fu zuAa A n C g Pg. q UP SAz igA g SA, gAz, vƥA D ! sAU j vAvA vA jA v zĸ PqAv fuZ vA ɸA vA g۪. e eɪۣ D v Ag gU Pqqۯ, v Azۯ. PAAii vA ztg AA vP vqvA Pu! Z wAiiAP Aii sPɪ QwA fA sAA zAAZ gƣ Dv? u iP fu sAU j v vg,vA j v A.

DA gP A , ZqAZA gA A, Ƽ j vAv, ZA gƥ A. w PqAv fuZ Ƽ UeA sAii P AAii vAP vg, PPm vP vƪǣ Uɯ fP ıU A gP A, GPq fP xAqAii AA gA, ʸVPvZ gί q ģAP ɪ AA vAv ZA gƥ vP P q. PAPnZ sz gAv DA gP a Ue PuP D? DZ xP gP-ghiqAZA v PgAv U eAP ZqZ ga xAqAii QvA Pv? Dn fv fAiAP CUzs Z, Z PwAv, ůA, AZ gĥAZA, ƨsAiZA QvA qƣ Zv? Vêi DAi vg ã, vVø D EmɰAv Aii Pg D Pg g, a Pw zsA ev. D eAi A Ge Pu ģA D u DAiv, Pa GrZ ZP!

U, P iw , UA AizA sm A, Wg vg, Ǹ (v) vg, gA sA P A. ! C Pv GvA-GvAP D ez iAqۣ, C sZ DP UĪiAZ mv. U, P iw KP m iw wA zsjA Ai, AZ GvA Pu! v evv Aii? P sı evv Aii? u Pu fu U, P ivAv Su-PA e eg iAqAv Aii? Azjv, UA Aiz P PP DA zsP֯A sm Aii qA UA vzA gAA . D vȥۣ Pƣ Uɯ Gj ģP Wg-vAv sU-AZA zg P .

, z A, S (dsjv) e-A () , zAU Aiz gA ĢA Wg ģ A. D QvA A fu? qA GA D A Wm PgA gA-z A, AiiPZ eg W dsjv , (Z v vg? DvA AZ zuA ģ Uت WvA w ftAia ZP Aii! sg PAP Zƣ gv eq WAAv Aii !) PvA Gmƣ AiA fuAZ gAZ q PgAP -Wg vA ģ A. EmɰAv AUZ -sAqgAv z sjZ Zv: v (sɯ) D PgĦ/q (v). sAvg AiiaA z QuA ng rA vg v ø sɯ; PAAii Ai v ø z qZA ge eA xq DAi, eA ĸg UA: sv. Ai D vg ɯ, Ai vg sv. AA vPg qA: vg gA, q, Aii?

Uį , PAm , PAm ƹ Pe A, GiZ (Di) zƼAv e ţZA A. fu Uįƨ , PuAAii APA zs A? PAm , PAmAP iv UĪi A, PAmAZg gz PɯA! u PAm ƹ Pe A vA QvP PuP A , vZ Ai Qv eq ? ! GiZ zƼAv e ţZA A. A GvA gv gv ZPƣ, ZPƣ gZ eqA vA. ww vAP D GvAP. GiZ zƼ DA e, QvP Gi e, xZA Aii vA. u GiZ zƼAv ţZA zPA g. sñ!

AA QvAZ iU Ug, fu iP UA A, PƯZ SAAv (SƪiAv) e, ZA zs A. APqAii ƣA PgA P ģ A. sPv PƯZ SƪiAv e u e Av ZAZ zs ZAA ģ A. vȦ RAAii Dmţ D? ghiAP igģ AA gv Pg szvAv WgAv e S vA sUAP AA ƯA ã vA? RAAii D, RAAii D vȦ? vȦ ģAv D, vȦ PAv D, vȦ e vAv D. w U Z zsPZ D SƪiAv DgA P. ! PƯZ SAAv e, ZA zs A.

AA AU e UA SuP Pɣ, Pɣ sPAA D. v z, zĨ PAZ vj Gq Pqģ zuAZA D. wvAZ vg q . AU ƲAiAv D Ǹg, vvg zPA D, Sq Pr D! PzA ug? SuaZ ghļP A Qv A x PA e qAa g Wɪ zg D DPZ e AAZ zSA ug! CA KP zA A AA PAP PAAii e sAP C Uv AieAii?

PAZ ģP AiiZ GeqP, zuAa ǼP vA, vȥa ghļP vA AZ ģmA zƼ W֣, ģAv Ai v Pgģ fvaA ztA e Cs g Pɯ vg vAZAii ø sAUg ev. ftAiģ Avļ zuAa vAPAAii sm ev. Cs dgg, QvP zĸu Dg Wg Pg zPZ g ev, m ģAv vA igģ PZ gv. zPģ, A, AU D fu Av: AA QvAZ iU Ugfu iP UA A.


iQi è
wAiiAaA ƯA:

 • Zg: Uzƥa Pv - zê RAAii D?
 • wã : MvAii PgP iP - Ģg PqPt
 • zã: DvA A Z PAv fAivA (P qUAg)
 • KP: eAi dAi (ģúg zøAii)


  iQi èaA RA:

 • PAQ PZ P AVA Cv ZPۣ!
 • Wm zsg ......! - iQi è Aiix gAii
 • ۫PvZ g D gzssAv fu ɪm Zg Pv

 • iQi èZ Pv:

 • zsA
 • qu qu
 • zg
 • A ev

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »