Kavita Khodd


A AgA dAiiۣ, v va zsƯ qAii

siz g å Pë D g juiPj QAZ v Ai (7 habits of highly effective people) ɸ ɮg PAv, JP z Aii D v Ai Czv jw ñ Pg: D q D gAZg Az DAvA P e DiZ AAiig gAP PAv D (from dependence to independence). zPģ vZ Ai wã Ai AiQP q DA. KP Q vAv e, DZ AAiig gAP P tPZ q Au eAii. ju q Dm AiQP vAvv x eqģ, JPPP Az fAiAAv, u, CAvg-QUv q DAAv (from independence to inter-dependence). zPģ GAv wã Ai v CAvg-QUv qP Cv.

JP VvgZ Īzsg AVv eA ev, w Vvga vAP, Vvg dAa vAP. u Zg VvgA AUv ĽA vg Zg VA, VA AVv dAvA AVA ļƣ UfA vg? ! xAAii Ng̸ eg ev. xAAii ȵZ Ng̸Z Z eAAii D. vAZ Zg-ZƪA D ws, D vAQ AUv W vg xAAii DZAiiA WqAv ! iAqƨsuZ Sɮug gav e PAQ gAvj V߸ zPg WqA AZ Aii vg? u P A AAii x P D zAiiAv ĸAZA CP Ue.

eAi A CA KP geA, ģ RqP jUAP sj P! AiQP xg D fv vAvAv DAQ wvZ AUv D Zg DA. AiQP xg Ri PZ D KP zAii eA, KP AUq e AUv AP RvA. u ۪ CA DQ, Di iea, Di zAiia, Di AiQP fva q Aii D JPP SAz ê gAv D; D AUv ļƣ DA Mg̸ gv PgAv D. Mmg, JPmAv D AVZ q UP D ģgZ Dzsg g AV D AU. vA uƣ D zAiiAv ĸv A a Cv, Wv UA RArv Uge A AZA. iVg Vvg AiƯ eA Uge D PAAii?


(Īt Uq a Pv ZAP AU aZAii)

mxg Pw Īt Uq a Ʃv, n Pv fê eq. A x D aAvP Gvt. Gvt ø Aii. PzA D jv JP zAiiAv, JP PmAv , xAAii WmAii D, xAAii ĸAP jg D, xAAii fAP szw D ıU D. QUv z (individualism) Di DzsĤP ieAZA RU A Pu Ug Pjv? zPģ, D D Z PZm PwZ GvA:

A tv iP eAii / v tv vP P

A e DA RU. A Cva Aii, Ug y aAv jwZA. aAv jwAv vP eU . DiA jUZ . Ag D e Swg, gA DA e sAii Swg. zPģ A eA AgA dAiiۣ, v va zsƯ qAii. PP De Aii g QvAAii Avģ DAiAP zs . D JP Pĸm ģès DT fuZ Aǣ aAii D!

Uɯ Rg / vUɯ v Sm

Aii GP Pɯ Pg Zƫ Aii e߸ fP-fP. Zqv e fP-t A U Di f Pu, PuA jUA D. JP fPg, zĸ eAii. AA ev eqg, vuA geAii. u fP-fP U eAAii gA, veAAii gA eA zs D; AAAii fPAP, vAAAii fPAP zs D. P Z m eAiiAii uƣAii ! Z zP eA RgA, vZA SmA, eA v, vZA sm u ghUP zAA DA CGv!!

Qz eAii Qz P / Rg Qz Sm Qz / De gAv DiP Pv

u QvA eAii, QvA P; QvA RgA, QvA SmA A De gAv PuP t PA ĸۯA D? PuP P DA gwP u įįAP De D w lAiiA. vjAii, Ddƣ vAPA-APA gwPAZ mg sw PgAvZ D jh DA!

P Cۣ P q siv / fê D AU Pgvv / Dv DUɯ gd tvv

wvA DۣAAii, PA, PA szAv QvP D fAieAii? P DA P u MAP QvP wvAii P DiA? e e, EjAijn PAPAv Zqq D ĦjAijn PAP u DiA UƪA PɣA? Avg DZ Dί gAii u UdAA zsgV DiA!!

Ug gd v Pu / De gAv PuPv Rg eAiģ

Pu PuZ gAii, RAAii Cx gAii vaAii e De gAv PuPZ s ! gAP sɵ֪, ɯP ZAZƣ vAZ Aqg A Az v P gAii? C gAii e vj PuP? Rg gAii v PA fPA, gA PAv DA m sAz. vP gAii eA CPgZ ma ̯ Uge .

Rg e vɣ, AU / A G, v G / Gga iv D AU

Rg e vɣ! !! Rg e vɣ... Pɣ vAP U, PɣA PĥAv Cjv eߣzAii PvZ i ǽA. Rg e vɣ, A G, vA G. fvAv eAiA Cv. fvZ Cv uAAii PA. u D PgA gA, vA v. D Pɯ g AA s, vA v. A, vA AU Dv. DA u U z Wۣ, iw S Z wv Dv D. u D A Mg̸, D A Gzg Pe, D zAi v v. v vvP GvAP PvZ D DiA G.

CeAnZ siz P g ī gθ u, ģPƼ Cg, u Ĥ Cg Aii A vAii Pv gv eg Pg.


iQi è
wAiiAaA ƯA:

 • ê: gZA D Aۣ, PZ vm ( Pnï)
 • Dm:: Jr PjZ `iP zsA A' PvAwA wAiiA
 • v: "vP A vg vAqP PɼA" Zj Cgu ga Pv
 • : ĹPvZ CUAv tA `PwZ '
 • AZ: fu iP UA A (g.. Arv)
 • Zg: Uzƥa Pv - zê RAAii D?
 • wã : MvAii PgP iP - Ģg PqPt
 • zã: DvA A Z PAv fAivA (P qUAg)
 • KP: eAi dAi (ģúg zøAii)


  iQi èaA RA:

 • PAQ PZ P AVA Cv ZPۣ!
 • Wm zsg ......! - iQi è Aiix gAii
 • ۫PvZ g D gzssAv fu ɪm Zg Pv

 • iQi èZ Pv:

 • s Qm
 • zsA
 • qu qu
 • zg
 • A ev

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »