Kavita Khodd

ಲಜೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ : ನಾನು ಮರೋಳ್


‘ಲಜೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್’ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್

(ಜ್ಯುನಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ನಾನು ಮರೋಳಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ)

ದೇವ್ ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ದಿಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್,

ತುಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಮನಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ವ್ಹಯ್! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚೊ ಜುದಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ದುಧಾಂತ್ ಫಾತರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾನುಚೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕಿ  ಜೀವ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಪ್ರಣಾಮ್.

ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಂಧ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಕರುನ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಮಿಗ್ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ತುರೆ. ಮಧೆಗಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಇಶ್ಟಾಂಚೆ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೆ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಥಂಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಹುಮೆದಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ್.  ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆಮಿಗ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಣೆ "ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್" ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾ ಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಪುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ "ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ" ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್.

ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವೊಳ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಚೊ ಕವಿ. ತಾಂಚಿ ನೀದ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಕವಿ, ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಯೊ ಗಮ್ಮತಾಂ, ಪಿಯೊಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮಾನ್ ದಂಡ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಹರ್ಯೇಕ್ ತಾಚೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕವಿ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಕವಿತೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ.  ಕವಿತಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ವಾಚ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ರೊಬರ್ಟಾನ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತಿ ವೈವಿದ್ಯತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ.  ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸತ್ತಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾ.  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದ್ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾ.  ಹೆ ದಿಶೆನ್ ರೊಬರ್ಟಾನ್ ಥೊಡಿ  ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.  ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ "ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ಪರ್ವತ್" "ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೊ ದರ್ಯೊ" "ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಗೊರ್" ತಶೆಂಚ್ "ದುಖಿಚೊ ಎಕ್ಸುರೊ" ರೊಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ವಯ್ರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ..............

44 ಕವಿತಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬೂಕ್ "ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ" ಏಕ್ ವಿವಿಧ್ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚೊ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ "ಉಂಡಿ ಫಳಾಂಚೆಂ ತೇಲ್" ಮಾಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಣಿರ್ ಉದ್ಯಾವರ್‌ಚೆ ನಂಯ್ತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾತಾ.

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಣ್ 2009 ಇಸ್ವೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆನ್ಭೊಗಾಚಿ ಜುನ್ಕಾಟ್, ಕಾತಿಂಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಹಾಂಚೆಂ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ದರಬಸ್ತ್ ಝಳ್ಕತಾ.  ರೊಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ, ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಯ್ಲಿ ನದರ್ ಮಾರುಂ ತರ್, ತಾಚೆಂ "ತ್ಸುನಾಮಿ ಆನಿ ಸುಜಾನ್ನಾಮಿ" ( ಪಾನ್ 38) ಹಾವೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್.

ಕವಿತೆಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ, ಹಾಂತುಂ ಶಿಕಪ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ.  ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಂಯ್ಚೆ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?  ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾಂ, ಇಸ್ವೊಣ್, ಸುಂಕ್ಟಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಂಕ್ಳೆ, ಪಿಡ್ತೋಲ್, ಖರ್ಸಾಂಡೆ, ಕೊಂತ್ಯೊ, ಎರ್ವಾಡಾಂ, ಪುರಿಯೊಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ?  ಬೋವ್ಶಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂನಿ.  ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕವಿತೆಕ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಯಾ "ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಜಡ್ ಸುಜಾನ್ನಾಮಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ ತೆನ್ನಾ".  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲಾಂ.  ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ ಹಾಸ್ಯ್, ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ ದಬ್ಭಾಳಿಕೆಶಾಹಿ,  ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ ಖಂತ್. ಅಶೆಂ ಕವಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ರಸ್ ಭರುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಿಂಚ್ ಎಕೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ. 

"ಕಾಳ್ಜಾ ಶೆವೊಟ್" (ಪಾನ್ 36) ಭೊವ್‌ಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ.  ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಲಾದಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ.  ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾ ಸಂಗಿಂ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ತರೀ ತಿ ಖಬರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗಾದ್ "ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಾಣುವ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೊ ಕವಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ.  ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆವಿು ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ , ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಖುಶೆನ್ ಪರ್ತುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ?  ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಜಿಣೆಯೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪರ್ದೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್.  ತರ್ ಕೋಣ್ ಹೆಂ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಆಳ್ಮೆಂ?  (ಪಾನ್ 26) ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಖೊರ್ಜಿಕ್ ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚ್ಯಾ ದಭಾವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಂಜಾಳ್ ಭುರ್ಗೆಂ?  ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ಭೊಗಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂ ಉಬೊನ್" ತರ್ ಕವಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗೆಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ?  ಕಾಂಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ವಿಶಿಂ?  ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಸುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ?  ಮುಖಾರ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ಸುರ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಚೊಯ್ತಾ, ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್‌ಯ್ ಪೋಳ್ನ್ ವೆತಾ". ಕೊಣಾವಿಶಿಂ ಕವಿ ಹೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ?  ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆಕ್?  ಶಿಕ್ಪಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯಾಂಕ್?  ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾ. 

ಕವಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಸವೆಂ ನವೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಆಲರ್ಜಿ. "ಮನ್ಶಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್" (ಪಾನ್ 66) , "ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ" (ಪಾನ್ 69) -ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕವಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಝಳ್ಕತಾ. "ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ" ಹಾಂತುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಸಾ.  ಹರ್ಯೇಕ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನಿಸ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ನ್ಹೆಸನಾತಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಕವಿಕ್ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ.  ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕರಾವಳಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್‌ಚ್ ಆಶಿ.  "ಪ್ರೊಪರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್" ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಫುಲ್ಲಾ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾಡ್ಲಾ.  ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಪ್ಟೊನ್ ಆಸಾತ್, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಕವಿಚಿಂ ಕವಿತಾ "ಪಪ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬುಸ್ಕೋಟ್", "ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ", "ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೆಂ ಘರ್" ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪುಣ್ ಹೊಚ್ ಬೂಕ್ ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಭಾರ್ಕಾಯೆನ್ ವಾಚೀತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಡು ಸಂಗ್ತಿ (ಕವಿತಾಂಚೆ ನದ್ರೆಂತ್) ಝಳ್ಕತಾತ್.  ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಚ್ತಾಂ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ವಚೊಂ ತರ್........

ಕವಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ.  ಆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಮೊತ್ರೇಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಕುಟಿಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸಾ.  ಧಾರ್ಮಿಕ್  ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗವ್ರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.  ತಾಂಕಾಂ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ತೊರಿಫುಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.  ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೌರವ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂ. ಪುಣ್ ಶರಣಾಗತಿ ನ್ಹಯ್.

ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಭಿತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಕವಿನ್ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂಕಿ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.  ತೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕವಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಖಂಯ್ ಝಳ್ಕನಾ.  ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ತಾತ್.  ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಗತೆ ವಯ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್.

ಸಭಾರ್‌ಕಡೆ ಕವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. "ಕವಿಚೆಂ ಶಿಂದಪ್" (ಪಾನ್ 49).  ಹಾಂಗಾ ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ: "ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಖಾತಾಂ ಭಾಜುನ್".  ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಯಾ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?  ತೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಬರಿ ನೀದ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ.  ಕವಿ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾ ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ  ತಕ್ಲೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್.  ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೆಂ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್.  ವಿಮರ್ಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ಬರಿ.  ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಸತ್.  ಹಾಂತುಂ ಸಮಾಜೆಚಿ /ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆವನತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಚಡ್.  ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕವಿಂನೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಜುನ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಬಗರ್ ತಾಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡಯಾ.

ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಆಂಡ್ರೂ.ಎಲ್.ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಝಳ್ಕತಾತ್.  ಹ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಚಿ ಸಾಮ್ಯತಾಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ.  ಕವಿನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾವ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಬ್ದಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಲಂಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಸಲ್ವಲಾ.  ಆನಿ ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್.  ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತೆಲಿಂ.  ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕವಿನ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಆತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಆಖೇರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬುಕಾಚೆಂ ಮುಖ್ ಪಾನ್ "ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ" ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ದೂರ್‌ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.  ಪುಣ್ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಲಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಕವಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.  ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಉದ್ಯಾವರ್ಚಿ ಲಾಂಬ್ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನಂಯ್, ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕುದ್ರೆ ತಶೆಂಚ್ ಧಾಕ್ಟೆ ಧಾಕ್ಟೆ ಗಾಂವ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.  ಪಯ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಾವರ್ಚ್ಯಾ ತೆ ನಂಯ್ತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್‌ಶಾಹಿ ಲೊಕಾನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರೆಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫೊಂಡ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶಾಲ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊನ್ ತ್ಯಾ "ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲಾಂ".  ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಇಷ್ಟಾ ರೊಬರ್ಟ್ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.  ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಂ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಯ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಕೇರ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ನಾನು ಮರೋಳ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್Comment on this article

  • Lilly Miranda, Bangalore

    Wed, Aug 25 2021

    ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಆನಿ ಸುಲಲಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾ. ವಾಚ್ತಾನಾ ಕರ್ಕರೆ ಭೊಗಾನಾಂತ್.ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸಲಹಾ ಖುಶಿ ದಿತಾ

    DisAgree Agree Reply


Title : ಲಜೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ : ನಾನು ಮರೋಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.