Kavita Lekhanam

ನೋಬೆಲ್ ಕವಿ: ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚಿ ವೊಳಕ್ ತಶೆ ಕವಿತಾಂಚಿ ಝಳಕ್

ಆಟ್ವೊ ಗಾಂಚ್

ನೋಬೆಲ್ ಕವಿ:  ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್

ಉಜೊ ವೊಂಕ್ತೇ ಆಸಾ ಸುರ್ಯೊ
ವಿಮಾನ್ ಏಕ್ ಉಬ್ತೇ ಆಸಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್
ರಾಕ್ಸಾಕಾಸ್ತಾಚಿ, ಧರ್ಣಿರ್ ಶಿಂಪ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಚಿ
ಖುರ್ಸಾರುಪಾಚಿ, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ವೆತಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್

ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಗ್ವಲಾ ಶೆತಾಂತ್
ಲಾಗಿಂ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಕಾ.
ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಿಣಾ, ತೊ
ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಂ.

ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಹ್ಯೊ; ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಿನಿಮೀಯ್ ದ್ರಶ್ಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ಯೆತಾ. ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್  ಅಸಲೆಂ ದ್ರಶ್ಯ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ವರ್ಣುನ್ ಅಸ್ಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿಚಿ ತಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕವಿನ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾಜೆ ಆನಿ ತೇಂಯ್ ವಿಮಾನಾಪ್ರಾಸ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಜೆ. ವಿಮಾನಾಪ್ರಾಸ್ ಉಂಚಾಯೆರ್, ಮಳ್ಬಾರಚ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾರಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ತಾರಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ತಾರಾಂ. ಪೂಣ್ ಕವಿತ್ ಫಕತ್ ಉಂಚಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ ಬಗರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಧರ್ಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ, ಧರ್ಣಿವಯ್ಲಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸುಕ್ಶೀಮ್ ಆಸಜೆ.
 
ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್  ಉತ್ರಾಂಕ್ ಅಸಲಿ ತಾಂಕ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆಚೊಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್, ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ.
ಆನಿ  ತಾಚೆ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಚ್ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕವಿನ್ ’ಬಝ್ಝಾರ್ಡ್ ಪೋಯೆಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ’ಬಝ್ಝಾರ್ಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉಬ್ಚೆಂ ಎಕೆ ಜಾತಿಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ.  ತಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯಿ ದಿಲಾಂ ಅಶೆಂ -’ತೊ ಉಂಚಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಸೊ ಪಾರ್ಕಿತಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸೂಕ್ಶೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಕಶಿ ವಿವರಿತಾ, ವರ್ಣಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ’.

ಹ್ಯಾಚ್ ತಾಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 80 ವ್ಯಾ ಪಿರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ (2011) ಸಾಹಿತಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

`ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್ ನೋಬೆಲ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಚೊ ತರ್ಜುಮೆದಾರ್ ರೋಬಿನ್ ಫಲ್ಟನ್. ತಿತ್ಲೊಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ತೊ ಸ್ವೀಡನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ತೊಮಾಸ್ ಪ್ರಮುಕ್. ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸೊ ಟಿ.ಎಸ್.ಏಲಿಯಟ್ ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರಯ್ ಆಸಾ.
ಆಸೊಂ, ಹೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ತಾನ್ ಲಾಗತ್. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ ಆನಿ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯ್‍ಚ್ ತಸಲಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ತಾ. ತಾಚೆ ಕವಿತೆಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ವಾಚಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ತರ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್, ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಹೊ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್ ನಾಂವಾಚೊ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾ ಅನ್‍ವೊಳ್ಕೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ತೊ ಅನ್‍ವೊಳ್ಕೆಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಣೆ ಭಾರತಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, 1985ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್’ ಕಾರ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ತೊ ಆಯ್ಲಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಕಾಳ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ ಗಾಂವಾಕ್‍ಯಿ ತಾಣೆ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್’ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಲಯಾಳಮಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್. ಭೋಪಾಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್ ಸವೆಂ ಕವಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್‍ಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

1980 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕವಿತೆಸವೆಂ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- "ತುಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕವಿತೆಚೆ ಗಂಭೀರ್ ವಾಚ್ಪಿ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ." ಹ್ಯಾಚ್ ಕವಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವೀಡನಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಇಕ್ವೀಸ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪುಂಜ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಮರಿಚವರ್ಕುಳ್ಳ ಕತ್ತುಗಳ್’(ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂ).  ಆನಿ ತೊ ಪುಂಜೊ ಉಗ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಸವೆಂ!  ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತಿ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಸವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಂವ್ಡಾಂಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್  ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ 1931 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ವೀಡನಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಶೆರ್ ಸ್ಟಾಕ್‍ಹೊಮಾಂತ್. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಟಿಚೆರ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರಚ್ ಬಾಪಯ್ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಆವಯ್ನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ.ಸ್ಟೋಕ್‍ಹೋಮಾಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಚ್ ಆವ್ದೆಂತ್ 1954ವೆರ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’17 ಕವಿತಾ’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್, ಇತಿಹಾಸ್, ಧರ್ಮ್, ಮತಿಶಾಸ್ತಿರ್-ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.1956 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಟೋಕ್‍ಹೋಮ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. 1960 ಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಣೆ ಮನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.

ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪಂದ್ರಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ಉತ್ರಾವ್ಣಿ ಚಲಜೆ. ಜಶೆಂ  ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ 60ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
"ಥೊಡೆ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಾಂಧ್ರತೆನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಕ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರ್ ಅಸಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್. ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸಾದಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕವಿಂನಿ ಕರಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಲ್ಟನ್.

ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರಾಂನಿ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೋನಿಕಾ   ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ-"ಆಮ್ಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ".

ಏಕ್ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 80 ವರ್ಸಾಂ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾಂತ್. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಪಿಡೆನಿಮ್ತಿಂ. 1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಾರಾವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ಕುಡಿಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲಿ. ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ವೀಲ್‍ಚೇರಾಕ್ ಲಬ್ದಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಬಾಯ್ಲಚ್ ತಾಳೊ ದಿತಾ. ಏಕ್ ಕೂಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಪೂರಾಯ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ತಾಣೆಂ ಕಾವ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯೊ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ’ದಾಟ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮೆಂನಿ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಸ್ತವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನವ್ಯೊಚ್ ವಾಟೊ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಗೂಣ್ ಲಕ್ಶಣಾಂವಿಶಿಂ ನೊಬೆಲ್ ಕಮಿಟಿನ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪಿಯಾನೊ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  ಏಕ್ ಕೂಸ್ ನಿಶ್ಕ್ರಿಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಹಾತಾನ್ ತೇಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಪಿಯಾನೊ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾ. ಪಿಯಾನೋಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ವೊಳಿ ಹಾಂಗಾ ಚಿಡ್ಕಾಂವ್ಚ್ಯೊ ತರ್-  
 
ಭಾಯ್ರ್, ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್
ಪಿಯಾನೊಚ್ಯೊ ಚಾವಿಯೊ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಬರಿ
ಸಪ್ಣೆಲೊಂ.
ಆವಾಜಾವಿಣೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಖೆಳ್ಳೊಂ ತಾಂಚೆರ್
ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ-
ಆಯ್ಕೊಂಕ್!

ಪಿಯಾನೊ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಪ್ ರಸಿಕಾಂಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕತ್?  ಸಂಗೀತಾಕ್ ಭಾಶೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಭಾಶೆಕ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ  ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕರ‍್ಯೆತಾ-ಅಶೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ.  ಹಿ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ತಾಂಕ್; ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್, ಭಾಶೆಚಿ ತಾಂಕ್. ಪೂರಾಯ್ ಮನ್ಶಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಾದ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೆಸವೆಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಮತಿಪರಿದೆಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪೂರಾಯ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ಭಾಶೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಯ್ ವಾದ್ ಆಸಾ. ಆಸೊಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ  ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಲಾಗಿಂ ಬೋವ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೀಲ್‍ಚೇರಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಜಾಯ್ ತರೀ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಭರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್..

ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಗಾಂವ್, ಪ್ರಾಕ್ರತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ತಾಕಾ ಆಂವೊಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾ ಗಜಾಲಿ- ಪಯ್ಣ್, ಸಂಗೀತ್, ಪೇಂಯ್ಟಿಂಗ್ -ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಉಡಾಸ್, ಮರಣ್, ಅದ್ಯಾತ್ಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಂಬೀರ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಪಾರ್ಕಿತಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ರಾತಿಂ, ಶಾಂತ್ ವೆಳಾರ್, ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಂನಿ ವಾಚ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ. ಗುಪಿತ್ ತರಾನ್ ಬೋವ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಪಣಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ.

"ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಭಾಂಗರಾಚೆ ಘೆಟೆ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗರ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತುಂಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ’ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್’ ಪತ್ರಾರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾನ್  'meeting point' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ.  ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್, ಗುಪಿತ್ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಪ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಸವೆಂ ಸಂಸಾರ್, ಇತಿಹಾಸ್ ವಾ ಆಮ್ಚೆಂಚ್  ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಾತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. 1966 ಇಸ್ವೆಂತ್  'windows and stones', ಆನಿ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'the great enigma' ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಕವಿತಾಪುಂಜೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವ್‍ಭರಿತ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಚ್ ತಾಚೆತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯ್ಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ’ಬುಝ್ಝಾರ್ಡ್ ಪೋಯೆಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಚೆ ಕವಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ  ಮಾನಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ ಲೇಖನಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಮುಕ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಲಿಕ್ಚ್ಯೊ ತರ್,

ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕಪಾಲಾರ್ ಚೊಯ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ
ಉಮ್ಕಳ್ಚೊ ಖುರಿಸ್.
ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ-
ಪಿಶ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಚೆ ತಸ್ವಿರೆಬರಿ!


 

 

 


 

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
Title : ನೋಬೆಲ್ ಕವಿ: ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚಿ ವೊಳಕ್ ತಶೆ ಕವಿತಾಂಚಿ ಝಳಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.