Kavita Khodd


eɪģA eVA GjA GvA


(gvZAz ua `֪' Pv ZAP AU aZAii)

Pt Ĥ KP dAA Aii (No man is an island) EAVõ P eƣ q a iz AV ģZ AP s GP zsg. tPZ, KP dAA e Ĥ fAiA U vg QvAV, RAAigV PA u eA!

PuZ fvAv DP QZ q ? Pua wA GvA A Gvgj ģAv eɪģA eVA GgA Av? PuZ v P eAii P GAw PAv AiiaA gA GlAiiAv? v-Dm AZ gAig eg vmP̣ PɣAA vAUg Uɯ ɼg Ʋ sg eA q w P Ddƣ P-ģg e DsgaA ůA ŮAii, zƼA SAag tAP eAiiv sUAaA zPA sgAii D vmPP vZ PA tAii. C JPZ P xA sP Qw! D fu AAiP Qg aAv zsg Qw!! w JQ; vA Dv D QwA!!! gA PgAZ D zsi u fAiİA. vAZ, AZ bgg qAP DqƸg ZqrA D AZ PuP D fu Ug u i PgA, PuP D fuZ u Pgg PgA. Ug, PAAii S DAii, Aii, AA ej eA D QvP e?

sUAP, aAvAP Pgu DŨAia, Aiģ ģP mAa, sm Dۣ vv Zģ Pq v gvZAz u a SƯ Pv ֪. P vZ fu P Pv zjA i slAii.

Ae P, sAii vg / ģ xqA soA q ɼg / Aiīӣۣ, DoAii߸ۣ / Sï Sï aAvA eɣA / Cv Aivv Gzɪ

QvA DŨAii ģa, Qa! ģ soA q ɼg JPݪi sg ev u vQ S PAAii PuA PgAP U vAvɸA QP Aivv Cv Gzɪ Sï, Sï aAvA! vAAii Aiīӣۣ, DlAii߸ۣ!! sñ!!! QvP KP Pj ģ, vZ eU euAZ AUa eUu D Aii!

vɣA ǼvA, wA fA Aii, / fA Aii RgɥtA! / zs vAZ D RAAii vj / zg VA - /

Sï, Sï aAvA! PAAii AjA gA QgAA, PAAii PuZ bgg qAA, PAAii PuZ fvAv ţ sAA!! Aii jA aAvA, zsvP aAvA. u b! aAvA fA AiiZ Aii. A vj ţɪAv aAvAP AiU Aii. RArv vAZ zs D VA, e AVA, e AiiA, e f Pu, PuA.

v Aii P AUg PAAii zsAZ zsAiiAZ GP PgUAii! P Pj vg, A PgA zsg WvA. RArv e eA A PAAii AU. UA, U eA D eA, vA veA, e zsAiiAZ zsAii!.

Dq q Dv Smg / zsAPģ D zƼ / aAvU, ZgAv - / RAAii D vZA SmA? / DZ WgAv PAAii zĸPq? / P iP - / ɪ ıP u
VA Pu D QvA? /
Sw - /

zsAZ zsAiiZ Aii U z DvA DA zs v vP Q AiiZ RAZAii. w Q Cjv Ug fuZ u DiA Uƪiۣ e e GvgA Dv. QZ pPu, QUv P D. v Swg PP ê u D u v QZA gA AZ vA ģ Aii vZA. PZ ZZg vj Aii: aAvU, ZgAv ? ģZ ZZg Aiiۣ PAAii Pu D DAii-Aii PmAzgAP g fuAZ AZg QAP D dj ۣ vAPA Pgģ, Aii, Aii PɯA zƼA Pg DAiij DAiA. QvP AZ UAv eA g AP AzA Gg u AqZ svg eA įsvg (P 20, 17)

eAi A gA ZAiig vA vAq GUq GZgAP DiA dg P! CA DA P DvA v vP Qۣ ZAP Aii Pv PvZg vP Av A JP jwZA Aii Aii!! vA uƣ Ddƣ vmPP AAAii A GAA zsAii WvAZ !!!

euA sPv EvA iv: / sɵ UɯɣAv vZ P Zg / x eAAv wA aAvA...

u eu EvA. v QZ P Zg sɵ UɯɣAv, x eAAv vaA aAvA. v vZ P ZgA, x aAvA De ev gP q, v gPZ sAmA Qv fAP WAmg ļ. v gPZ ůA, sA eAiiAa sP, gu xA.

D vAZ izs, vȦ DiAAii gA PgAP DAvɯAP. D PɯA gɥu iģ WAA ģA vPu DiA ĽѣAv. D Avģ DiA g eA e. u vA gɥu xq vj PAP xAqu v D v D DiA UgAn. D C ֪ Dv vg vf, f ft RArv xP.


iQi è
wAiiAaA ƯA:

 • zs: Īt Uq Z PvAwA wAiiA
 • ê: gZA D Aۣ, PZ vm ( Pnï)
 • Dm:: Jr PjZ `iP zsA A' PvAwA wAiiA
 • v: "vP A vg vAqP PɼA" Zj Cgu ga Pv
 • : ĹPvZ CUAv tA `PwZ '
 • AZ: fu iP UA A (g.. Arv)
 • Zg: Uzƥa Pv - zê RAAii D?
 • wã : MvAii PgP iP - Ģg PqPt
 • zã: DvA A Z PAv fAivA (P qUAg)
 • KP: eAi dAi (ģúg zøAii)


  iQi èaA RA:

 • PAQ PZ P AVA Cv ZPۣ!
 • Wm zsg ......! - iQi è Aiix gAii
 • ۫PvZ g D gzssAv fu ɪm Zg Pv

 • iQi èZ Pv:

 • s Qm
 • zsA
 • qu qu
 • zg
 • A ev

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »