Kavita Khodd

ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ಹಾಂವಚ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್

ಹಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಬಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರ್ ಆಯ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಕವಿ ಕಶೆಂ ಗೊಮ್ತಾ! ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಜ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ನ್ಹಯ್! 'ನಾಂವ್ ನಾ' ತಸಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಚಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್, ಹೆ ಕವಿತೆಕ್ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ಕವಿಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ? ಯಾ ಕವಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ನಾಸಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ? 'ನಾಂವ್ ನಾ' ಕವಿತೆಚೊ ತೀರ್‍ಲ್ ಆಸ್ಚೊಚ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ 'ಹಾಂವ್ ನಾ'. ತರ್ ನಾಂವ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಹಾಂವ್ ನಾ'!! ಹಾಂವಚ್ ನಾ ತರ್ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್??

ಆಜಕಾಲ್ ಮನಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ. ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಮಾತ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ. ಕೊಣಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥಚ್ ಶೆಗುಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಖುಬಾಳ್ತಾಂವ್! ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಶೆಗುಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ರಾತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ. ದೆಕುನ್, ಆಯ್ಚಿ ಬದ್ಲೊಂಚಿ ಪರಿಗತ್, ಜಂಯ್, ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ತಾಕಾ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ: 'ಘರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್'. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಜಂಯ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಖುಸ್ತಾರ್, ತಾಂಚೆಚ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆರಾಂನಿ ಹಿ ರೀತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ನೆಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್, ಘರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್: ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಅಶೆಂ. ಹೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಉತರ್.

ಆತಾಂಚೆಂ ಉತರ್: ಘರ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಾಂಚೆಂ! ಥಂಯ್ ಮಾಜ್ರಾಂ-ಕುತ್ರೀಂ ಜಾಯ್, ಉಂದಿರ್-ಜರ್‍ಲೆ ಜಾಯ್, ಪಾಲಿ-ಜಳಾರಾಂ-ಸೊರೊಪ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಬಗರ್ ಘರಾಕ್ ಘರ್‌ಪಣ್ ಯೇನಾ! ಎಕೆ ಕುಶಿನ್, ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್! ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಆಜೂನ್ ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಗೆರ್, ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಜೂನ್, ತೇಗ್ ಭಾವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಾಂಯ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಜಿಯೆತಾತ್!! ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶೀನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್, ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪರತ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಜಾಯಿರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆಂ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕೀ ಪರಂಪರೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಲೊಕಾಚೆಂ, ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕೀ 'ನೊ-ನೊ' ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್.

ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜವಿತ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ನ್ಹಯ್! ಘರಾಂತ್ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಂದಿರ್-ಜರ್‍ಲೆ, ಪಾಲಿ-ಜಳಾರಾ-ಸೊರೊಪ್ ಶೆಜಾರಾ ಆಸೊಂದಿತ್! ಪುಣ್, ಮಾಜ್ರಾಂ-ಕುತ್ರಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಘರಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಮಾಜಾರ್ ದವರ್‍ಚೆಂಗೀ, ಸುಣೆ ದವರ್‍ಚೆಂಗೀ? ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೆಚೆ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಪಾಲ್-ಪೋಷಣಾಂತ್ ಫ್ಲೆಟಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ನಿಮಾಣೆಂ ಸುಣೇಂಯ್ ನಾಕಾ, ಮಾಜಾರಯ್ ನಾಕಾ, ಸುಕ್ಣೇಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಹಾಡ್ಲೆಂ! ತರ್, ಪ್ರಾಣಿ-ಮಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಶೆರಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪೂರಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕವಿತೆಚೊ ಟರ್‍ನಿಂಗ್ ಪೊಂಯ್ಟ್: ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಫಕತ್ ಹಾಂವ್ ನಾ!!! ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹೆಂ ಜಾಯ್, ತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವ್ತಲ್ಯಾಂಖ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ? ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಮಾ ನಾ, ತೆಂ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ?

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುನ್ ತುಂಚ್ ಥಂಯ್ ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹೆಂ ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್! ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಯ್ ಆಸಾತ್, ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಾಂಯ್ ಆಸಾತ್; ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲೆ ದೆಕಿಕ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್, ಹಾಂವ್‌ಕಾರ್‌ಪಣಾಕ್ ಬರೊ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಪರಂಪರೆಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್ ಆಸಾ, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸೊನ್ 'ಹಾಂವಚ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ' ಜಿವಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತ್!!

 

 

 

 

 

-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)

  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 

 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ

 • Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »