Kavita Khodd


ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲೊ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್ಚಿ  ಎಲರ್ಜಿ

ಫುಲ್ ಮಾಸುಮ್, ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್. ಮಾಸ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚೆ ಹಿಂಸೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್. ದೆಕುನ್ ಧಾರುಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ - ಶಾಕಾಹಾರಿಂಕ್! ಫುಲ್ ಆನಿ ಮಾಸ್, ಹಿಂ ಎಕಾನೇಕ್ ವಿಬಿನ್ನ್ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಂಚುನ್ ಚತುರ್ ಕವಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಎಲರ್ಜಿ  ಕವಿತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಬೋವ್ ಸಂಪೆ ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ. 

ಫುಲ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಖಾಯ್ಸ್. ಮಾಸ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಆವಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ತೆಂ ಲಾಯೆಕ್. ಪುಣ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೆಂ ಸುಖಿ ಸಹಜೀವನ್! ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ ಹಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿಕೀ ಘಟ್ ಕರ್ತಾಂ.  ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ವಾರೆಂ, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಪಾಂಗಾಂನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಘುಸೊನ್ ಚಡಿತ್ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ಮಾಸಾಚೆ ಆಂಗ್ಡಿತೆವ್ಶಿಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಶೆವೊಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ತಾ್. ಕಸಲೊ ಶೆವೊಟ್‌ಗಾಯ್? ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್! ಪುಣ್, ಕವಿ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ರುತಾ ಕರ್‍ತಾ. ಸೌಹಾರ್ದ್ ಪಸ್ರಾಂವ್ಚೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಂಗಡ್ ಮಾಸಾಚಿ ತರೀ, ಥಂಯ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಸ್ ನಾ, ಬಗರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಫುಲಾಂಚೊ! ದೆಕುನ್, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾದಾನ್ ಭುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಿಂಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ತೆವ್ಶಿಂ ವೆತಾತ್. ಆನಿ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ವಾರ್ಯಾಸಚೆ ಕೃಪೆನ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್, ಬ್ಯೂಟಿಪುಲ್!!

ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಕವಿಚಿ. ಫುಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸಾಕ್ ಇತ್ಲೋಯ್ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಮತಿಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ, ಫುಲ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ದೋನ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಸಡಿಳ್ ಪ್ರತಿಕಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಲಾಂ ವಿಕ್ಚಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ, ತಶೆಂ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ಚಿಯ್. ದೊನಯ್ ವೃತ್ತಿಂಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಘನತಾ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ತಿ ವೃತ್ತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್. ದೋನ್ ಸಮುದಾಯ್ ಯಾ ದೋನ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್  ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ವಾಜ್ಬಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್  ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸರ್ಸರಿತ್ ಶಿಂಕೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವಲ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಶಿಂಕೊ ಸಯ್ತ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗೊಮ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗಣ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ! ಇತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಬಿತ್, ಸುಮಧುರ್!

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮಾತ್ ಪರಿಗತ್ ಆದ್ಲಿ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಶಿಂಕೊ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಎಕಾನೇಕ್ ಎಲರ್ಜಿ ಜಾಲ್ಯಾ! ಕಾಂಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಜ್ ಯೇರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ? ಕಾಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಆಜ್ ಬದ್ಲಲಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಬೋವ್ಶಾ, ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಜ್ ವೀಕ್ ವೊಂಪ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಫರಕ್ ಉಸ್ತುನ್, ಆಮಿ ಆನಿ ತುಮಿ ಎಕ್ದಮ್ ವೆಗ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್  ವೆತ್ಯಾಸ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾಯಿರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್! ಕೊಣೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಕಾಂಯ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂನಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್? ಗ್ಲೊಬಲೈಜೆಶನಾ ವರ್ವಿಂ ಆದಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಆಜ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಮೇರ್, ವೃತ್ತೆಂಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಾಚಿ ಮೇರ್ ಮಸ್ತುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಚಾಲಿಂತ್ ಮಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ರೆಟಿಚೊ ದೊರೊ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ!

ಗಾಂವಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾ ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಭಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂ ಮದೆಂ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗಮ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತಶೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ, ತೆ ಆನಿ ಆಮಿ ಸೈಂಭಾನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಭಾಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಕಯ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ!

ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಜ್ ವೆದಿರ್ ಭಾಷಣಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲೆ ವೆದಿಂನಿ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಸೌಹಾರ್ದಾಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಪೇಶ್ ಕರ್‍ಚೆ ಮನಿಸ್‌ಚ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕದ್ವಳಾಂವ್ಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್! ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ಮೊಗಿಂಕ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಸೌಹಾರ್ದಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ತಾಳ್‌ಮೂಳ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾದ್ಳ್ಯಾಂಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಬಿಮಾನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್  ಸುಪಿರಿಯೊರಿಟಿ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ್ಹಯ್! ತಶೆಂ, ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೌರವ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಚಿಂತಪ್ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ನ್ಹಯ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೊ ಮನಸ್ತಾಪ್, ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಒಟ್ಟಾರೆ, ಎಲರ್ಜಿ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ??


-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

मोतयांचीं मोलां: आमच्या समाजांतलो सौहार्द अस्वस्थ करची एलर्जी


फूल मासूम, नाजूक आनी नैसर्गीक. मास एके रितिचे हिंसेचो परिणाम. देकून धारूण आनी मार्मीक - शाकाहारींक! फूल आनी मास, हीं एकानेक विबिन्न प्रतिमा विंचून चतूर कवी जो.सी. सिद्दकट्टे आमच्या समाजांत सौहार्दतेचीं मुळां हालंवचो एक विषय एलर्जी कविता मारिफात बोव संपे पूण परिणाम‌कारी रितीन सादर करता. 

फूल चडावत सर्वांकी खायस. मास तशें न्हय. ताची रूच आवडलेल्यांक मात तें लायेक. पूण कविच्या ह्या गांवांत फुलाचें आनी मासाचें सुखी सहजीवन! आनी व्हाळचें वारें हांचो संबंध आनिकी घट करता.  ते मार्केटिंत बिंदास भोंवचें हें वारें, फुलांच्या आंगा पांगांनी सुशेगात घुसोन चडीत वार्जीक करीनासतां खबरेविणें तांचो पर्मळ अपहर्सून मासाचे आंगडितेवशीं निर्दिष्ट शेवोटान म्हळ्ळेबरीं धांव मारता. कसलो शेवोट‌गाय? व्हाळच्या वाऱ्यानक शेवोट आनी मात्ती गोबोर! पूण, कवी मात आपलो शेवोट रुता कर्ताा. सौहार्द पस्रांवचो. परिणाम जावन, आंगड मासाची तरी, थंय रग्ताचो वास ना, बगर पर्मळ फुलांचो! देकून, फुलांच्या स्वादान भूल‌ल्ल्या थंयच्या गिरायकिंचीं पावलां मास विक्तें घेवन आपापिंच फुलांच्या आंगडी तेवशीं वेतात. आनी मासाच्या अंगडी वाऱ्यासचे कृपेन फुलांचें फुंक्याचें जायरात! सगळें एकदम नैसर्गीक, ब्यूटिपूल!!

फुलां आनी मासाचो संबंध घडची तांक कविची. फुलांक आनी मासाक इतलोय अराजांवीक संबंध आसा म्हण कोणेंय मतीक वेल्लेंच ना कोण्णा! नीज जावन हांगा, फूल आनी मास दोन धर्माची सडीळ प्रतिकां जावन वापर जाल्यांत. फुलां विकची एक वृत्ती, तशें मास विकचीय. दोनय वृत्तिंक तांचीच घनता आसा. तशें ती वृत्ती सांबाळच्या दोन समुदायाच्या मनशांक. दोन समुदाय या दोन धर्म म्हळ्या उपरांत थंय हर धर्माचें खाशेलेपण  आसा देकून तांचे मधें फरक वाजबी. तांच्या अराजांवीक संबंधांत  तांकां कोणायकी सर्सरीत शिंको आयल्यार तें कांय नवल न्हय बगर सदांचें या संयबाचें म्हण्येत. एका काळार, तांकां शिंको सयत येतात म्हणोन कोणायकी गोम‌ल्लेंच ना. कोणेंय त्या विशीं गण्णे केल्लेंय ना! इत्तून म्हणासर सगळें सोबीत, सुमधूर!

पूण आज मात परिगत आदली उरोंक ना. फकत शिंको काडतेल्यांक आज एकानेक एलर्जी जाल्या! कांय कितलेश्या वर्सांच्या फुलां आनी मासाच्या संबंधांत आज येर आयल्या. कित्याक जावंक पुरो? कांय तांचो संबंध जोडन दिल्ल्यांचो दिषटावो आज बदलला जायजाय. बोवशा, कोणेंगी तांचे मधें आज वीक वोंपचें प्रेतन केलां जायजाय. फरक उसतून, आमी आनी तुमी एकदम वेगळे म्हण दाकोवन  वेत्यास उग्ताडाक हाडचें आपलें मिसांव जायीर केलां जायजाय! कोणें जाव्येत? कांय धर्मांदळ्यांनी? कित्याक जाव्येत? कांय आपलो स्वार्थ पोंताक पाववंक? ग्लोबलैजेशना वर्वीं आदीं आस‌ल्लेबरीं आज धर्माची मेर, वृत्तेंक मेकळें कर्न दवरुंक सकोंक ना. आज वृत्ती धर्माची मेर मसतून रावल्या. पूण धर्म पाळच्या चिल्लर मनशांचे चालिंत मात एकामेका थंय कोंक्रेटिचो दोरो उबो जावंक सुरू जाला!

गांवा गांवांनी फकत थोड्याच वर्सांच्या अंतरार परिस्थिती बदलोंक लागल्या. थोड्या वर्सां आदीं धार्मीक आचरणा या हेर थोडे कडेन भास सोडन आमच्या वेवेगळ्या धर्मां मदें कांय फरक आसा म्हण कोणायकी गम‌ल्लेंच ना. पूण पाटल्या थोड्या वर्सांनी गांवा गांवांनी कोणेंगी सवकास वीक वोंकुंक सुरू केलां. परिणाम जावन आमच्या समाजाची भलायकी बिगडोंक सुरू जाली. तशें आयलेवार, एकाच्छाणे, ते आनी आमी सैंभान वेगळे म्हण आमी भासुंक सुरू केलां. आनी त्या पर्माणे जियेंवकय सुरू केलां!

कांय वर्सा आदीं जें कितें आमी जियेवन आसल्ल्यांव त्या विशीं आज वेदीर भाषणां कर्ची गर्ज पडल्या. पूण वीपऱ्याास म्हळ्यार थोडेपावटीं असले वेदिंनी अंतर धर्मीय सौहार्दाचीं सूत्रां पेश कर्चेू मनीस‌च पडद्या पाटल्यान तें कद्वळांवचे गिरायक! देवाच्या खऱ्याू मोगिंक धर्मांच्या खऱ्याय पाटलावदारांक अंतर धर्मीय सौहार्दाची गर्ज ना. ताची गर्ज आसा धर्माचें ताळ‌मूळ सार्कें कळीत नात‌ल्ल्या धर्मादळ्यांक. आमच्या धर्माविशीं आमकां अबिमान आसाजाय शिवाय  सुपिरियोरिटी कोंपलेक्स न्हय! तशें, उरल्ल्या धर्मांविशीं आमकां गौरव आसाजाय शिवाय तात्सार न्हय. थोडे पावटीं हेर धर्मांविशीं आमचें विशाल चिंतप सौहार्द काऱ्यक्रमांक मात सीमीत न्हय? आमच्या मनांतलो मनसताप, चूक समजणी ओट्टारे, एलर्जी गूण करुंक कोण तयार आसा??


 

 

 


-मॅक्सीम लोबो


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ಬಾವೀಸ್: ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆಚ್ಯಾ ರಾಧೆಕ್ ಮತ್ಸರ್ ಮುರಲಿಚೊ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಎಕ್ವೀಸ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚಿ ‘ನಿರ್ಭಯಾಕ್’ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ವೀಸ್: ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಎಕುಣ್ವೀಸ್: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಆಟ್ರಾ: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸತ್ರಾ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍ದಾಂಡೆಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸೊಳಾ: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)
  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಸಂಹಾರ್
 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ
 • Comments on this Article

  rajashree mahabaleshwar sail
  -margao goa, india
  Monday, April 07, 2014
  good criticism. life is full of these contrasts and life passes on by taking these two factors together smoothly ,undisturbed . good artical mr lobo enjoyed it

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »