Kavita Khodd

ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿ ಖೊಡ್

ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೂರ್ಖಪಣ್

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೋಡರ್ನ್ ಜನಾಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಎಲೀಟ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಿ ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಲೆಕ್ಚೆಂ! ದೆಕುನ್, ಮಾಸ್ಟರ್‍ಸ್ ಯಾ ಡೊಕ್ಟೊರೆಟ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಖಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಠಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಿಂ ಅಪುಣ್ ‘fully educated, ready to conquer the world' ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಯಾ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಕರ್‍ನ್, ವಶಿಲಾಯೆನ್ ಯಾ ಪಯ್ಶೆ ಪಿಟೊ ಕರ್‍ನ್, ಒಟ್ಟಾರೆ, ಶಿಕಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ, ಸನದ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಗರ್ವಾನ್ ಘರ್‍ಜೊಂಚಿಂ 'ಶಿಕ್ಪಿ' ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್! ಹೆ ಮನೋಸ್ಥಿತೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕೊಣಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಆಸಾತ್ ತರ್, ತಿಂ ಭಾರಿ ಸಸಾರ್, ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಲಜ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಸೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಸಯ್ತ್! ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಯ್-ಮಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಇಲ್‌ಲಿಟ್ರೇಡ್, ಗಾಂವ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಲಾಂತ್ ಶೋಕ್ ಉಚಾರ್‍ತಾತ್. ತಿಂ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಯಾ ಸಬಾರಾನಿ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತಾಪ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ವಿಂಗ್ಲಿಷ್' ಪಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹಕೀಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂತ್ಲೆಂ ಹಜಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್! ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಯೇನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 'ಪಾತ್ಕಾಕ್' ಘೊವಾಚೆಂ ಕೆಂಡಾಪ್ ಆನಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸಯ್ತ್ ಮಾಸೂಮ್ ಹಿಣ್ಸೊಣಿಂ!!

ಹ್ಯಾ ಮೋಡರ್ನ್ ಜನಾಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಸಿಚುವೆಶನ್‌ಯ್ ತಾಕ್ತೆನ್ ಪುಡ್ ಕರ್‍ತಲಿಂ; ಹಿಂ ಮಾತ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಪುಲ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ದೊಡುನ್ ಪಡ್ತಾತ್, ತುಟೊನ್ ವೆತಾತ್. ತಿಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿಂ, ಹಿಂ ವೃತ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವ್ಹಯ್, ತಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಹಿಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆ ಸನದೆಚ್ಯಾ ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಸಂಭದಿತ್ ವಿಷಯ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖರ್‍ಯಾನ್, ಹಾಂಣಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜಾಯ್ ತರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ವಿಶುವಲ್ ಮಾಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಖರ್‍ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್. ತೆದ್ನಾಂ ಕವಯತ್ರಿ ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ ಸಂಗಿಂ ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿ.

ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್‍ವ್ ಜಾಣಾರ್ ಯಾ ಹೆರಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 'ಸ್ಟಿಲ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೈಫ್' ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ - ನದಿ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನಚ್ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಾರಣಾಂತರ್, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಲೊಟಾಕ್ ನದಿ ಭಾಶೆನ್ ಜಿಣಿ ಬೇರಂಗ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಸಂಯಮ್ ಆನಿ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ತಿಚೆಚ್ ಬರಿ ಶಾಂತ್ ನಿಳೆಂಚ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಕರ್ಕಟೆಂ ವೊತ್ ಆಪ್ಣಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಪುಣ್ ಭಾಜುನ್ ಗೆಲಿಂ ತರೀ ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸಾವ್ಳಿಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಧಲ್ಚೆಂ ತೆಂ ಝಾಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕ್ರಿಯಾಳ್, ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಪಾಡ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ಜಳೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಜಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಕಶಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್‌ಯ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆನಿ ಕರ್ನೆಂನಿ ವಿಸರ್ಜನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ಘಾಣಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಪರ್ಮಳ್ ಪಸ್ರಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಫುಲ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್, ಮಧುರ್ ಫುಲ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಣೆಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ರುಚಿಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಕೊಣೆ ಪೊಟ್‌ಭರ್ ಚಿಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹೊಂವಾಳ್‌ಚ್ ಕಶೆಂ ಉರ‍್ಚೆಂ ತೇಂಯ್ ತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಘಡ್ಪಾಂನಿ ಗ್ರಾಸುಂಚ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಪರ್ಜಳೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಚಂದ್ರ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಭರ್‍ಣಿ ನಾಂತರೀ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಜಗವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪುನವ್ ಕಸೊ ಫುಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಕಿತ್ಲೊ ಫಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಸದಾಂಚ್ ರಖ್‌ರಕೀತ್ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸುರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಕೆದ್ನಾಂ ಬರೆಂ ತಾಪ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಮೋವ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ತಾಚೆಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಆಕಾಸ್‌ಭರ್ ಪಾತ್ಳೊನ್, ರಂಗ್ ತೊ ಧವೊ ಜಾಂವ್, ಯಾ ಕಾಳೊ ಜಾಂವ್ ತಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಸಾವ್ಳೆಚೊ ಸುಶೆಗ್ ದೀವ್ನ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮೊಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ಕುಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಹೆರಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮಸ್ತುಂಕ್ ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ರಸ್ತೊ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ-ತಿಂಕ್ಡ್ಯಾ, ಚಡ್ಣೆ-ದೆಂವ್ಣೆ ಮೊಡ್ಣಾಂನಿ ಥಿರಾಸಾಣೆಚೊ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕಸೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತೇಂಯ್ ತಾಚೆಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಗುರುಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಆಸಾ, ವಾಚ್ಪಾಕ್, ಸಂಸೊಧಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಆಮಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆ ಹೆಡ್ಡಾ ಕೊಣಿ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್!

-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

 

मोतियांचीं मोलां: शिकप संपयिल्ल्यांचें मूर्खपण

आमचे थंय प्रत्येक जावन आयच्या मोडर्न जनांगां मधें एक एलीट चिंतप आसा. आपणें कांय एक सनद जोडली तर शिकप संपूर्ण थरान काबार जालें म्हण तांणी लेकचें! देकून, मास्टर्स या डॉक्टरेट मुंडास खड्ड्यार ठिकलो तर तीं अपूण ‘fully educated, ready to conquer the world' म्हण चिंत्तात. जावंक पुरो, घाम पीळन या रात दीस कर‍न, वशिलायेन या पयशे पिटो कर‍न, ओट्टारे, शिकप हांवें जोडलें, सनद हांवें आपणायली म्हण गर्वान घर‍जोंचीं 'शिकपी' न्हय, बगर शिकप संपयिल्लीं मनशां आज कांय उणीं नांत! हे मनोस्थितेर जायत्यांक आपलीं व्हडिलां कोणी पाटीं घरा आसात तर, तीं भारी ससार, तांचेविशीं तांकां लज आनी मात्सो कांटाळो सयत! आपलीं पाय-मांय इल्लिशीं इल्ललीट्रेड, गांवटी म्हण तीं तांच्या सर्कलांत शोक उचार‍तात. तीं कांय‌च शिकोंक नांत या सबारानी कॉलेजिचीं दारां सयत पळेवंक नांत म्हण तांकां संताप. आयलेवार लोकाचीं काळजां जिक‌ल्लें 'इंगलीष-विंगलीष' फिल्मांतले स्त्रीयेची हकीगत आमच्या समाजांत घडच्या घटनांतलें हजारांतलें एक चित्रण मात! इंगलीष सार‍कें येना म्हळ्ळ्या 'पात्काक' घोवाचें केंडाप आनी भूर‍ग्यांची सयत मासूम हिणसोणीं!!

ह्या मोडर्न जनांगा प्रकार, तांच्या व्हडिलांक शिकप ना आनी हांचें शिकप सगळें संपलां. पूण तीं कसलें प्रेश्शर सिचुवेशन‌य ताक्तेन फूड कर‍तलीं; हीं मात हळताच्या स्ट्रेस्सफुल परिगतेंत दोडून पडतात, तुटोन वेतात. तीं जिवीत जियेवंक सक्तालीं, हीं वृत्ती करुंक शिकल्यांत. व्हय, तीं जियेवंक शिकल्यांत, हीं फकत आपले सनदेच्या या वृत्ती संबधीत विषय शिकल्यांत. खर‍यान, हांणी शिकचें बिल्कूल रावंवचें न्हय. हांणी जियेवंक शिकोंक जाय, आनी जियेवंक शिकजाय तर आपलीं इंद्रियां आपल्या लेटेस्ट गॅजेट्सांच्या सौंड ऍंड विशुवल माया लोका थावन मेकळीं कर्न आपल्या भोंवारीं आसचा खर‍या संसारा तेवशीं पासायो मारुंक व्हरिजाय. तेदनां कवयत्री रूपाली कीर्तनी संगीं सर‌भोंवतणी तांच्या इतलें आनी तितलें शिकोंक आसा ताची खबर तांकां मेळतली.

आपणाचें शिकप संपलें, आतां हांव सर्व जाणार या हेरांची म्हाका बिल्कूल गर्ज ना म्हण 'स्टिल्ल ऍंड स्टॅगनॅंट लैफ' जियेंवच्यांक शिकोंक आसा - नदी थावन व्हाळोनच कशें रांवचें म्हण. कारणांतर, जिण्येच्या उदका लोटाक नदी भाशेन जिणी बेरंग जाली तर संयम आनी समतोलन सांबाळन तिचेच बरी शांत निळेंच कशें दिसचें म्हण शिकोंक आसा.

कर्कटें वोत आपणार पडोन आपूण भाजून गेलीं तरी हेरांक मात सावळीच दीवंक कशें धलचें तें झाडां थावन शिकोंक जाता. जर आपणाचे क्रियाळ, प्रफुल्ल दीस संपले तर भेष्टेंच पाड पडनासतां जळोव जावन कशें जळचें आनी हेरांच्या जिवितांत हुन्साण कशी दिंवची म्हण‌य तांचे थावन शिकचें आसा.

हेरांच्या ऋणात्मक चिंतपा आनी कर्नेंनी विसर्जन जांवच्या म्हेळ्यांत उबजोंचे घाणिच्या भोंवारांती आपणें पर्मळ पसरावन कशें फुलचें तें सोभीत, मधूर फूल शिकयता आनी अपणें उत्पत्ती करचें रुचीक म्होंव कोणे पोट‌भर चिंवल्यारी आपणें म्होंवाळ‌च कशें उरचें तेंय तें शिकयता.

जिण्येच्या अनिवार्य घडपांनी ग्रासुंच्या अंधकारा मधें कशें आपणें पर्जळोन रांवचें तें चंद्र शिकयता. आपणा थंय उजवाडची भर‍णी नांतरी सुर्याच्या किरणां थावन उजवाड जोगासाणेन जगवन हेरांच्या जिवितांत पुनव क्शी फुलंवची आनी दुसर्यांक कशें पांवचें म्हण‌य ताचे थावन शिकोंक आसा.

कितलो फांकल्यार‌य सदांच रख‌रकीत कशें रांवचें तें सुर्या थावन शिकजाय पडता. केदनां बरें तापचें आनी केदनां मोव पडचें म्हळ्ळें स्वनियंत्रण ताचेच थावन शिकोंक जाता.

आकास‌भर पातळोन, रंग तो धवो जांव, या काळो जांव ताप‌ल्ल्या काळजां मनांक केदनां सावळेचो सुशेग दीवन, केदनां पावसाचें बेसांव दीवन कशें रांवचें तें मोळबाच्या कुपां थावन शिकोंक आसा.

हेरांनी पयणाक लागताना तांचीं पावलां मस्तूंक वाट जावंक जल्मोंक रस्तो शिकयता. भुंयच्या थरावळ वांकड्या-तिंकड्या, चडणे-देंवणे मोडणांनी थिरासाणेचो आनी मायपासाचो सांगात कसो दिंवचो तेंय ताचेच थावन शिकोंक आसा.

जिण्येंत शिकोंक शिकपा संस्थ्यांची गर्ज आसा, गुरुंची हाज्री आसा, वाचपाक, संसोधाक महत्व आसा. पूण तशें म्हणोन सर‌भोंवतणी आमच्या कितलें तें शिकोंक आसा ताची आमी निरलक्षा केली तर आमचे तसले शिकप संपयिल्ले हेड्डा कोणी आसचे नांत!
-मॅक्सीम लोबो


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ಎಕುಣ್ವೀಸ್: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಆಟ್ರಾ: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸತ್ರಾ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍ದಾಂಡೆಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸೊಳಾ: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)
  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ

 • Comment on this article

  • Rupali Kirtani, Goa / Abu Dhabi

   Sun, Aug 25 2013

   I am extremely happy to read the review of my poem. such critical appreciations help writers to further their efforts and readers to expect more...thank you Maxim bab

   DisAgree Agree Reply


  Title : ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿ ಖೊಡ್

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.