Kavita Lekhanam

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೊ ನವೊ ಭೀಕರ್ ಸೊಲ್ಲೊವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೊ ನವೊ ಭೀಕರ್ ಸೊಲ್ಲೊ

ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ದಯಾಕರ್‍ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಜೆ. ತಾಕಾಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್‍ತಿ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಧಾದೋಶಿ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಬೈ ಡಿಫೊಲ್ಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತಿಚ್ ತಸಲಿ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಪಡ್ಲೊ ತರೀ, ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲೊಂಗೀ ಕಳಿತ್‌ನಾ! ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಮ್ಹಣುಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ‘ಬಂಡಾಯ್’ ಕವಿತಾ ಜಾಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಸ್ಲಿ ವಾಚುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

 


ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯಾ

 

ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾಂಚ್ ‘ಮ್ಹಜೆ ಖಾಕಿಯೆಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ದುಬಾವ್ ಮತಿಕ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮುಳಾವೆ ರಿತಿನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಇಲ್ಲೊ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ‘ಖಾಕಿಯೆಚಿ’ ಗಜಾಲ್ ಕವಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ! ದುಬಾವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಾಚುನ್ ಮಾತ್ರ್ ಇತ್ಲೊ ಥಟಾಕ್ಲೊಂಗೀ ಖಂಡಿತ್ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಜ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ಉರೊಂಕ್ನಾ ವ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪವಾದ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.

ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಖಾಕಿಯೆಂತ್ಲೊ ಕಾಂಟೊ ಆನಿ ಪಾಂತ್ಯೆವಯ್ಲೆಂ ಫುಲ್! ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಿಯ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್‍ಣಿಲ್ಲಿ ಎಕ್‌ದಮ್ ಸುಪರ್‌ಫೈನ್! ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಘಾಣ್ ಫುಲಾ ಸುವಾದಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಮುಳಿಂ ಸರ್ಪಾಕ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಫುಲಾಕ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಧರ್‍ತಲಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಫಕತ್ ಖಾಕಿಯೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್‌ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಲೊ ಆನಿ ಫುಲಾಕ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ! ಕ್ಯಾ ಖೂಬ್ ಸಜಾಯಾ! ಹೆಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾನ್! ವ್ಹಾ! ವ್ಹಾ!

ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಚಾರ್‍ಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಕಾನ್ ಕಶಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಜೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟೊಪಾರ್ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಚಾರ್‍ಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಶಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ತಿ ಪಳೆಯಾ!

 

1. Don't tell the readers what they already know about life.

2. Don't assume you're the only one in the world who suffers.

3. Some of the greatest poems in the language are sonnets and poems not many lines longer than that, so don't overwrite.

4. The use of images, similes and metaphors make poems concise. Close your eyes, and let your imagination tell you what to do.

5. Say the words you are writing aloud and let your ear decide what word comes next.

6. What you are writing down is a draft that will need additional tinkering, perhaps many months, and even years of tinkering.

7. Remember, a poem is a time machine you are constructing, a vehicle that will allow someone to travel in their own mind, so don't be surprised if it takes a while to get all its engine parts properly working.

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹಿ ಸರ್ವ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಜುಕಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಆಜ್ ಅಸಲೊ ಕವಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ತಾಂಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಬರೆ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಫುಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಸಂಪಿ ಕವಿತಾ ರಚುನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ನವೀನ್ ಶೈಲೆಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ.

 

 

 


 

- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್


ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್:


 • ನೋವ್ - ಮುಮ್ತಾಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಮಿಸ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಸ್
 • ಆಟ್ - ದೆವಾಕ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ?
 • ಸಾತ್ - ಮೋಗ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಆಂಧಿü
 • - ಎ ವೊಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲವ್ಡ್‌ಸ್
 • ಪಾಂಚ್ - ಜಿಡ್ಡೆ ಆನಿ ಪರ್ನೆ ಉಡಾಸ್
 • ಚ್ಯಾರ್ - ಲಾಖ್ ತಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ - ಆಸ್ಮಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
 • ತೀನ್ - ಆವಿನಾ ಮಿಯಾರಾಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ
 • ದೋನ್ - ವೊಳಿ ವೊಳಿಂನಿ ಮಾತಿಯೆ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಪರ್ಮಳ್
 • ಏಕ್ - ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್: ಚೊವ್ದಾ ಪಂಗ್ತೆಂ ಭಿತರ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್

 • ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಚೆಡ್ವಾ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ‘ಸಾಟ್’
 • ರಡ್ಣೆಂ
 • ಹುಮಿಣ್
 • ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್
 • ಭುಮಿ ವೈಂಕುಠ್


 • Title : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೊ ನವೊ ಭೀಕರ್ ಸೊಲ್ಲೊ

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.