Kavita Khodd

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆ `ಖರಸ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್:  ಆಶಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಸತ್ವ್ ಯಾ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ ತತ್ವ್

ಸುಕಾಚೆ ಗಜ್ಡೆರ್ ಸೊರ್ಕೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ದಕ್. ದೆಕುನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಬುದ್ಧ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ: ಆಶಾ ಸರ್ವ್ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರಣ್!. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ 'ಬುದ್ಧ' ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ತರ್ ಆಶಾ ಸರ್ವ್ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರಣ್? ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಆಶಾ ಸಾಂಡಿಜಾಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಆಶಾಚ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ? ಆಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ನಿರಾಶಾ ಆಸ್ತಿನಾ. ಆಶಾ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದೂಕ್‌ಯ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಕಾಂಯ್ ಆಶಾ ಕಿರ್‍ಲೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಪಾವನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆನಾಂತ್. ದೆಕುನ್, ಆಶಾ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್, ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಹೊಲೆಂಡ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಾರುಕ್ ಸ್ಪಿನೋಜಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಮನ್ಶಾಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಸತ್ವ್‌ಚ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿತ್ಲಿಯ್ ಆಶಾ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆಶೆಕ್ ಎಕಾನೆಕ್ ಲಬ್ದೊಂಚೆಂ ಜರೂರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್, ಹೆ ಲಬ್ದೊವ್ಣೆನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಮಿ ವೊಳ್ವಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ ಕವಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆ 'ಖರಸ್' ಕವಿತೆಂತ್ ಆಶೆಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳಕ್ ದಿತಾ. ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಸಾತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾತಾಂಚೆ ಸತ್ತರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಮನ್ ಭುಲೊನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಂಚೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕಡೆನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಲಿಸ್ ನ್ಹಯ್! ತವಳ್ ಮಾತ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸವಾಲಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ರಸ್‌ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್! ಕವಿತೆಚೆ ಸುರ್‍ವಾತೆಕ್‌ಚ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸವಾಲ್: ಹೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಆಶೆಕ್‌ಇತ್ಲಿಂಯ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್, ತಾಚ್ಯೊ ಆಶಾ ಬಾರಿ ಸಾದ್ಯೊ, ತ್ಯೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಆಶಾ!

ಹೆ ಕವಿತೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತೊ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್‌ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೆ ಕವಿತೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ಸೊ ಶೆಳ್ಮುಡೊ, ಮಾತ್ಸೊ ಸುಶೆಗಾತ್. ತಾಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ಮಾತ್ ಖೂಬ್! ಕವಿ ರೊಕ್ಡೊಚ್ ಹಾಂಗಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾ ಎಕಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಆಶೆನ್. ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಆಶಾ ಕಲೆಚಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ, ಹೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚಿ ಆಶಾ. ಕಲಾ, ಕವಿತಾ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಆಮೊಲಿಕ್. ಹಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಆಶಾ. ತರ್, ಹ್ಯಾಯ್ ಆಶೆಕ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾಯ್ ಆಶೆಕ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಕಸಲಿಂ? ಕೊಣಾಚಿಂ? ವಚೊನ್ ವಚೊನ್, ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾಳಯೆನ್, ಆಮೊಲಿಕ್ ಕವಿತೆ ವಯ್ರ್ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾ! ವಾಳಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳನಾ ಮಳ್ಯಾರ್? ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್!!!

ತಾಕಾ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಆಶಾ ನಿತಳ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಕೃತೆಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್? ತಾಕಾ ಸೊಬಿತ್ ಚಿಕೊಳಿ ಮಾಳ್ಚಿ ಮುಗ್ದ್ ಆಶಾ. ಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಹಯ್? ಮಾಳುಂಕ್ ಖಂಯ್ ಆಶೆತಾಗಾಯ್ ನೆಣಾ! ಪುಣ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡೆ ಚಾಲಿನ್ ಚಿಕೊಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾವನಾ!

ತಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಆಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಮಾತ್ಶಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ. ವ್ಹಾ! ರಸ್ಮಿ ಆಂಗ್ಲೆಂ, ಫಿಂತಾಂ ನ್ಹೆಸಲ್ಲೆಕ್ ವೆಂಗ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ! ಖತ್ಕತಿ, ಜಬ್ಬೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆವೇಶ್ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯ್ ಗಳಾಯ್! ಚಲಿಯೆಚೊ ನವ್ರೊ ರೊಕ್ಡೊಚ್ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಯೆತಾ. ತಳ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಿರ್‍ಲತ್. ಪುಣ್ ತಳ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಿತ್! ಹೀಯ್ ಆಶಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಭಂಗ್ತಾ, ಆಡ್ಸರ್ ಸೊಣ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್! ಆಡ್ಸರ್ ಸೊಣ್ಣಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾನ್ ಭಾಗವ್ನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡಯಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಡ್ಸರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಆಶೆಕ್ ಆಡ್‌ಪಾಂಯ್ ದಿತಾತ್!

ತಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಜಾತಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಆಶಾ. ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್‍ತಾಂ ಕರ್ಲಾಂ ವಿಂಚ್ಚಿ ನೆಣ್ತಿ ಆಶಾ. ಅಶೆಂ ಹಿ ಆಶಾ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಸಾಂಡ್ಲಲಿಂ ಬಾಳಾಂ ತಿಂ ಕರ್ಲಾಂ ಘಡಿಯೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್! ಎಕೆ ಕುಶಿನ್, ಆಶಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಾಂಡ್ಲಲಿಂ ಬಾಳಾಂ ಶಿಂಪಿಯೊ ರಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಾದೊಶಿ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾನಾ, ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಆಶಾ ಕರ್ನಚ್ ಸುಕ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂಯ್ ರುಪ್ಣೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಸಹಜ್, ಸಲೀಸ್ ಆಶಾ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಉಬ್ಜತಾ ಏಕ್ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆಶಾ ಯಾ ಸಾಮ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ! ತಾಕಾ ಆತಾಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮೆಜ್ಚಿ ಆಶಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ನಾಂ ತರ್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾಚ್ ಕೊಣ್ ಮವಾಲಿ ಪೋರ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಜುನ್ ವೆತಾ! ಫಕತ್ ಕಂಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್!!

ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಆಶಾ ನಿಶೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ಏಕ್ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ. ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಫಾಂಕ್‌ಲ್ಲಿ ಆಶಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಿ ತಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ! ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ನವ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ದುಸ್ಪಟಿಂ ಸವ್ಲಾಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾ. ಆಶಾಚ್ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಧಮ್ಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಣ್ಶಾತ್ ತುಮಿ! ಪುಣ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಅಬಳಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಿಣಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸರ್ವ್ ನವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸವ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್!

ಎಕೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಆಶಾ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಝಿಳ್ಮಿಳೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಿತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಆಶಾ ಕರ್ನ್ ತಿ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲ್ನ್, ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಿನತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಂಯಾಮುಳಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಭೊವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಶ್ಯೊ ಆಶಾ ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆಶಾ ಕರ್‍ಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಆಶೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಧನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

 

चा.फ्रा.चे `खरस' कवितेचें आस्वादन: आशा मनशाचें सत्व या वोळवळ्यांचें तत्व

सुकाचे गजडेर सोर्केवन आसताना विलासी जिण्येचो कांटाळो आयल्लो - सिद्दार्थ गौतम बुद्दाक. देकून, पेल्याच्या वोळवळ्यांक स्पंदन कर्न कष्ट-आन्वारांचें मूळ कारण सोदुंक लागलो तो. क्रमेण बुद्धा उदगार‍लो: आशा सर्व वोळवळ्यांचें कारण!. ताच्या उपरांत जायत्यांनी आपापले परिगतेंत 'बुद्धा' जांवचें प्रेतन केलां. तर आशा सर्व वोळवळ्यांचें कारण? मनशान आपणा थंय आसची स्वाभावीक आशा सांडिजाय? आमकां आशाच नातल्ली जाल्यार, कितलें बरें आसतें? आशे थावन उबजोंची निराशा आसतीना. आशा निर्फळ जांवचें दूक‌य आसतें ना. पूण ताका आमी मनीस जावन न्हय, बगर एक निर्जीव वस्त जावन रूप घेजाय आसल्लें कोण्णा! मनीस म्हळ्ळ्याक आशे थावन मेकळें करुंक जायना! कांय आशा किर‍लोन आपलें तशें हजारांचें जिणें पावन केल्ले गिरायक संसारांत कांय उणेनांत. देकून, आशा मनीस जाल्ल्याक स्वाबावीक, ती बिल्कूल वायट न्हय. हॉलेंड गांवचो फामाद तत्व‌शास्त्री बारूक स्पिनोजा म्हणता: मनशाजिण्येचें सत्व‌च आशा जावनासा. तितलीय आशा मनशा जिवितांत रेवडोन गेल्या. पूण आशेक एकानेक लब्दोंचें जरूर वायट जावंक सकता. मागीर, हे लब्दोवणेन जायते फावटीं आटेविट्यांच्या सांकळिंनी शिर्कोन आमी वोळवळचें आसता.

ज्येष्ठ कवी चा. फ्रा. देकोस्ता आपले 'खरस' कवितेंत आशेच्या वेगळ्याच एका संसाराची आमकां झळक दिता. हे कवितेंत कवी सात सन्निवेश सादर कर‍ता. सात म्हळ्यार सातांचे सत्तर सन्निवेश आस्येत. सत्त सांगचें तर, चाफ्राच्या कवितेंनी तांणी सादर कर‍च्या प्रास, अलंकार आनी संगीताक मन भुलोन कवितेचो गुंडायेन आस्वाद करुंक कांय थोडे फावटीं म्हाका आडकळ जाल्या कोण्णा! कित्याक, तांचे कवितेच्या आतम्याकडेन अभिव्यक्ती चलयल्या बगर कवितेचो खरो अर्थ सुटंवचें कांय सलीस न्हय! तवळ मात दादोसकाये सांगाता सवालां फाटल्यान सवालां रस‌ग्रायकांक धोसुंक लागतात! कवितेचे सुर‍वातेक‌च धोसचें एक गंभीर सवाल: हे व्यक्तिचे आशेक‌ इतलींय विघ्नां कित्याक? तितल्याक, ताच्यो आशा बारी साद्यो, त्यो भलायकेभरीत आशा!

हे कवितेचो व्यक्ती कोण‌य जावंक पुरो. तो कांय कोंकणी मनीस‌च आसोंक पुरो. हे कवितेचो व्यक्ती मात्सो शेळमुडो, मात्सो सुशेगात. ताचेर दाढ घालच्या आशेंक फुरसत ना. पूण त्यो साकार करुंक ताका धोसच्यो आडकळ्यो मात खूब! कवी रोकडोच हांगा सुर्वात कर‍ता एका उंचल्या वर्गाचे आशेन. ती जावन आसा आशा कलेची. तांतल्यान तांतूं, हे व्यक्तीक कविता वाचची आशा. कला, कविता बोव पवित्र आनी आमोलीक. ही एक अपरूप, आपुरबायेची आशा. तर, ह्याय आशेक विघ्नां कित्याक? ह्याय आशेक विघ्नां कसलीं? कोणाचीं? वचोन वचोन, किर्कोळ वाळयेन, आमोलीक कविते वयर झोंपय मार‍ल्या! वाळयेच्या हाताक मेळची कविता ह्या मनशाच्या हाताक मेळना मळ्यार? तो कोंकणी मनिसच जायजाय!!!

ताका उबजोंची दुसरी आशा नितळ, प्रशांत, प्रकृतेची. कोंकणी मनीस पाचव्या दोंग्राचे पासळेंत वाड‌ल्लो न्हय? ताका सोबीत चिकोळी माळची मुग्द आशा. क्यूट न्हय? माळुंक खंय आशेतागाय नेणा! पूण सेजारचे चलयेच्या सुडसुडे चालीन चिकोळी हाच्या हाताक पावना!

ताची तिसरी आशा संयबाची आशा. देकून ती मातशी खत्कती आशा. व्हा! रस्मी आंगलें, फिंतां न्हेसल्लेक वेंगची जब्बोर आशा! खत्कती, जब्बोर म्हळ्या उपरांत ती जोडुंक ताचेलागीं आवेश आसाजायीच पडता. हाय, हांगासर‌य गळाय! चलयेचो नवरो रोकडोच तिका आरावन व्हर‍ता!

उपरांत ताका तळ्याच्या ल्हारां सांगाता उप्येंवची आशा येता. तळ्यांत उप्येंवची आशा कोणायकी किर्लत. पूण तळ्याचीं ल्हारां चा.फ्रा. तसल्या कवीक मात दिष्टीक पडतीत! हीय आशा वेगिंच भंगता, आडसर सोण्णा थावन! आडसर सोण्णांक कोणेंय आपली तान भागवन तळ्याक उडयल्लें जायजाय. तीं चिल्लर आडसरां सयत ह्ये व्यक्तिचे आशेक आड‌पांय दितात!

ताचे फाटीक‌च ताका जाता थोड्या सुशेगाची आशा. दर्यावेळेर पासायो मार‍तां करलां विंच्ची नेणती आशा. अशें ही आशा भागवंक मांडावळ कर‍तां कर‍तां सांडललीं बाळां तीं करलां घडियेन विंचून मायाग जातात! एके कुशीन, आशा कर‍च्यांत मीत सांबाळिजाय जाल्लीं सांडललीं बाळां शिंपियो रास करन दादोशी धांवचें दृश्य मतींत उदेताना, आन्येके कुशीन आशा कर्नच सूक भोगच्या ह्या मनशाचेंय रुपणें दोळ्यां हुजीर तुमच्या येनासतां रांवचें ना.

सहज, सलीस आशा खंयचीय कार्यगत जायनातल्या वेळार ताका आतां उबजता एक अवास्तवीक आशा या सामकी महत्वाकांक्षा! ताका आतां नेकेत्रां मेजची आशा. कितेंच मेळनां तर फुंक्याक दिसच्या नेकेत्रांचेर एक हात भोंवडायां म्हळ्ळें चिंतप ताचें. पूण ताचें साधन सुरू कर‍च्या वगताच कोण मवाली पोर तीं सगळीं मेजून वेता! फकत कंटक ह्या मनशाच्या वांट्याक!!

सगळ्यो आशा निशेवन गेल्यो देकून आतां ताका उदेवन येता एक निमाणी आशा. ही खंडीत जाणवाय फांक‌ल्ली आशा. कित्याक, ही ताचें अस्तित्व जाणा जांवची आशा! त्या खातीर, जिण्येचीं वेगळीं वेगळीं नवलां, आनी कितलीं दुस्पटीं सवालां सुटवंक तो आशेता. आशाच भागवंक धम्म नात‌ल्ल्याक ही एक वेगळी आशा म्हणशात तुमी! पूण आंगणांतलीं दुबळीं अबळीं सयत खिणान समजोंक सकतात जिण्येचीं सर्व नवलां आनी सवालां. पूण हो मनीस न्हय!

एके घडयेक शेंबोरांनी आशा आमचे मतींत झिळमिळोन मायाग जातीत. पूण एक निर्दिष्ट आशा करन ती साकार करुंक एके व्यक्तीन मांडावळ घालन, जोकतें प्रेतन केल्या शिवाय जिवितांत कितेंय साधन करुंक साध्य ना. म्हिनत करीनासतां सगळें पांयामुळाक येवन पडच्या आयच्या जनांगाक हो संदेश भोव चड गरजेचो. त्याच सांगाता, थोड्यांनी कितल्यो पिश्यो आशा या कितल्यो अवास्तवीक आशा कर‍चें धैर घेवन मनशा आशेचें तशें साधनाचें बळ संसाराक दाकयल्लें आमी मानून घेंवचें बरें.

 

 

 

 

 

-मॅक्सीम लोबो


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ತೆವೀಸ್: ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ’ಎಲರ್ಜಿ’ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಬಾವೀಸ್: ಉದಯ್ ಬೆಂಭ್ರೆಚಿ ಕವಿತಾ ’ರಾಧೆಕ್ ಮತ್ಸರ್ ಮುರಲಿಚೊ’ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಎಕ್ವೀಸ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚಿ ‘ನಿರ್ಭಯಾಕ್’ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ವೀಸ್: ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಎಕುಣ್ವೀಸ್: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಆಟ್ರಾ: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸತ್ರಾ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍ದಾಂಡೆಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸೊಳಾ: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)
  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಸಂಹಾರ್
 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ
 • Comments on this Article

  Kishoo
  -Barkur, India
  Saturday, April 12, 2014
  I always thought Melvyn's "jam jaalo" depicted the same thing... Would be interesting if Maxim can make a comparison of similarities and differences of these two stalwarts of Sahithya Academy Winner "Guru Shishya Duo". What say Maxim?

  Antony
  -Bangalore, India
  Thursday, April 10, 2014
  Read this article just before going to bed after a long day at office;Soothing. Contradictions in each stanaza show how desire gives a meaning to life and at the same time, how meaningless desire can be..! You and chafra made my day.

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
  Fields marked with * are necessary
  Your Name:  *
  E-mail:  *
  Present Place:  *
  Country:  *
  Phone:
  Address:
  Your Message:  *
  Security Validation
  Enter the characters in the image above
   
  Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 12: ಜರ್ಮನ್ ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ವೊಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 10: ಚೈನೀಸ್ ಕವಿ ಲೀ ಬಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 9: ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕವಿ ತೊಮಾಸ್ ಟ್ರೋವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮುರಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ

  ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ -7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್


  More Kavita Khodd »