Kavita Lekhanam

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಜಿಡ್ಡೆ ಫುಲ್ತಾನಾ ಜಿವಿತ್ ಫುಲ್ತಾ - ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್

 

ಜಿಡ್ಡೆ ಫುಲ್ತಾನಾ ಜಿವಿತ್ ಫುಲ್ತಾ

‘ಜಿಂದಗೀ…..ಕ್ವಾಬ್ ಹೆ!’ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಸಪಣ್. ‘ಜಾಗ್ತೆ ರಹೋ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಮೋತಿಲಾಲಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಪೊದ್ ಹೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಹ್ಯಾ ಪೊದಾಚಿ ವೋಳ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ವೋಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾರಣ್ ನಾ. ತಿ ತಿಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ . ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚೆಂ ಸತ್. ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಸಪಣ್… ಸಪಣಚ್. ಹೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಪ್ಣೆವ್ನಚ್ ಆಸ್ತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಜಾಗ್ ಜಾತಾ! ಗಡ್ಬಡ್ತಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ನಿಸರ್ತಾಂವ್.

Poets.org….ಹಾಂವೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಜಾಳಿಸುವಾತ್. ಅಶೆಂಶಚ್ ಪೋಯ್ರ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ, ಕವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒಡೆನಾಚೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ವೊಳಿ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.

As I Walked Out One Evening!

As I walked out one evening,
Walking down Bristol Street,
The crowds upon the pavement
Were fields of harvest wheat.

And down by the brimming river
I heard a lover sing
Under an arch of the railway:
'Love has no ending.

'I'll love you, dear, I'll love you
Till China and Africa meet,
And the river jumps over the mountain
And the salmon sing in the street,

It was late, late in the evening,
The lovers they were gone;
The clocks had ceased their chiming,
And the deep river ran on.

ಮತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಲಿ. ಹಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊಂ
ಭರ್ಲೆಲೆ ನಂಯ್ಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಮೊಗಿ ಗಾಯ್ತಾಲೊ
ಮೊಗಾಕ್ ನಾಂಗೊ ಬಾಯೆ ಫಾಲೊ!

ತುಜೊ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ
ಆಫ್ರಿಕಾ ಆನಿ ಚಾಯ್ನಾ ಜೊಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ನಂಯ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಮಾಸ್ಳಿ ಯೇವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಗಾಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್!

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊಂ
ಮೊಗಿಂನಿ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಆಸಲ್ಲೊ
ಆನಿ ನಂಯ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಲ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಸಾಂಜೆ ವೆಳಿಂ ಚಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ, ನಂಯ್ ಪೃಥ್ವೆಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಕರುನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮೊಗಿ ಪಳೆ ಮೊಗಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ನಂಯ್ ಪಳೆ ಜಶೀಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ತೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಏಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಜುಳ್ತಾ, ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಪೊಳ್ತಾ..ತುಜೊ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಮೊಗಾಚಿ ಗಜಾಲಚ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್. ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುಯಲ್! ದೆಕುನ್ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಳೀಜ್ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ನಾಚ್ತಾ. ಎಕೆ ವಿಶೇಶ್ ರಿತಿಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕುಡಿಂತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.  ಆಮಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ವ ದೆವಾಚ್ಯಾ, ಆಂಜ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್. ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ಯುಫೋರಿಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಟಚ್ ಲಾಭ್ತಾ.  ಹೆಂ ಮೆಡಿಟೇಶನಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ರೂಪ್. ದೇವ್ ಕಸೊ ಕವಿತೆ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ ಪಳೆಯಾ!

ವಯ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಶಾಂತಪಣ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಸಾಲಿಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊ ಮೊಗಿ ಕೆನ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಳೆಯಾ.  ಚಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್! ಹಾ! ಹಾ! ಬ್ಯುಟಿಫುಲ್. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂಯ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಮೋಗ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲೀಯ್ ನಾ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಶನ್! ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ವರೇಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಶನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಣೆ ಥಾವುನ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ. ಹೆಂ ಸೃಶ್ಟೆಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ರೂಪ್. ಹ್ಯಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಶನಾ ಥಾವ್ನಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಥಾಲೋಕ್..ಕವಿತಾ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ವಿಮಾನಾಂ ಸರ್ವಯ್! ಹ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೊ ಮೊಗಿ ಕಿತ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕರ್ತಾ ಪಳೆಯಾ.

And the river jumps over the mountain
And the salmon sing in the street,

ನಂಯ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಮಾಸ್ಳಿ ಯೇವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಗಾಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್!

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂಕಿ ಆತಾಂ ತೆಂ ಕಶೆಂ ವರ್ಣುಂಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕಚ್ ಕಳ್ನಾ.  ಕಸಲೆಂ ಬಳ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಕವಿತೆಚೆಂ. ಸೋ ಬ್ಯುಟಿಫುಲ್.

ಸೋ ಬ್ಯುಟಿಫುಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್.

ಕಾಲ್ ಪೋಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪಳಯ್ತಾಂ ಜಿಡ್ಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ನಚ್ ಆಸಾತ್. ಉದ್ಕಾರಾಶಿನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಝಾಡಾಚೆರ್ ಹಿಂ ಜಿಡ್ಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ರಂಗೀನ್ ಫುಲಾಂ. ಕಾರ್ತೆಲ್ ಸಂಪೊನ್ ಆಟಿ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾತ್. ಜಿಡ್ಡ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊ ಬಾಂದ್ ತುಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಸಲೊ. ಕೊಣೇಂಯ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮೊಂತಿಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫುಲಾಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ಭಾಂದ್ ವಿಸರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.

ಜಿಡ್ಡ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚೆ ‘ಜಿಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆ ಬಗರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕವಿತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹೆ ಜಿಡ್ಡೆ, ಭಾರಿಚ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ.  ವಿಚಾರ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಿರ್ಲಾತಾತ್. ನಾ ವೊಂಪೊಂಕ್ ನಾ ಪೊಸುಂಕ್. ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಝಾಡಾಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ, ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಕಿರ್ಲಾಲಿಂ. ನೊವೆನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಶಿ ಭರ್ನ್ ಭರುಂಕ್ ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಆಯ್ತಿಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಜಿಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಭಿರ್ಮತ್. ವಿಚಾರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ತಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಉದಕ್ ದಿತಲೋಯ್ ನಾ, ವಾಡ್ತಾಲೋಯ್ ನಾ. ತಿಂ, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಬರಿ.  ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ಲಿಂ. ಹಿ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ! ಬೊಂತೆಲಾಂತ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಫುಲಾಂಕ್ ಗಜ್ಡಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್! ಛೇ!  ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ. ದೆಕೊನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಜಿಡ್ಡೆ ಹೆರಾಂ ಫುಲಾಂಕ್ ಗಜ್ಡಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಾಪ್.

ಪುಣ್..ಆಟಿ ಸೊಣಾಂತ್, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗುಲೊಬ್ ತರೀ ಪಳಯಾ, ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂನಿ ಘಾಂಟ್ ವಾಜ್ತಾ ಆನಿ ಮಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾತಾತ್. ಆನಾಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಪಾಪಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಲೆ ಮಾಯಾ ಮೊಗಾನ್ ವಾಗೊವ್ನ್ ಜಿಡ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕರ್ನಾತ್ಲಿಂ! (ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನಾಚಿ ಕವಿತಾ, ವೊಳಿಂನಿ ಭರ್ಲೊಲೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ). ಕೊಬು ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಉರಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಲಿಂ ಆನಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್.

ಆನಾ ರಾಂದಯ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ಮಾಂಯ್ ರಾಂದೊನ್ ವಾಡ್ತೆಲಿ. ತಾಂದುಳ್ ವಾಟುನ್ ವಾಟುನ್ ರಾತಭರ್ ಸನ್ನಾಂ ಉಕಡ್ಚೆ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಫಕತ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಹಾಡೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಆನಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಫಕತ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜಯ್ ರಡ್ತಾ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ಜಿಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಿಯಾಬಾಚಿ ‘ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’.  ಮೊಂತಿಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಖಂಡಿತ್ ‘ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್.  ತೆಚ್ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ ತಿಕಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾಜ್ಪಾ ಸಂಗಿಂ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವೊರಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ! ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೊಂತಿಸಾಯ್ಭಿಣೀ ಕಣ್ಶೆ ಭಿತರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ಬರಿ ರಿಗ್ತಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಣ್ಶೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ.

ಹೆಚ್ ಹೊಕ್ಲೆ ವರ್ಣಿಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಜಿವಿತ್? ಕಣ್ಶಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆಂ. ಶಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸರ್ಗ್ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್? ಅಶೆಂ ಜಿಡ್ಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾಂ.

ಕಸಲೊಗೀ ದುಬಾವ್ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ. ಯೆದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಡ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹುಂಕೊನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತಕ್ಶಣ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಹಾಡ್ಲೆ. ಹಗುರ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ ರಂಗಾಚೆ.  ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೃಶ್ಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಭಾರಿ ಸೊಭಿತ್. ಭುತಾಆರ್ಶ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯೊ. ಪರ್ಮಳ್ ಪಳಯ್ಲೊ. ಆಹಾ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ನಾಜೂಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಹುಂಕಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.  ಎಕ್ದಮ್ ಮೈಲ್ಡ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪರ್ಮಳ್. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಮಳ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾ. ಯಾಡ್ಲಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಶಾ ಉದೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವ್ನ್ ರೂಚ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶಿ? ಹಾ..ಹಾ! ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ಲಿ ತರೀ ಧಯ್ರಾನ್ ದೋನ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ
ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ. ರುಚಿಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ಖಂಡಿತ್ ಕಸಲೋಯ್ ಪುಣಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಗೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ. ಫುಲಾಂನಿ ಅಸಲೊ ಗೂಣ್ ಆಸ್ತಾ.

ಜಿಡ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂನೊ
ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂನೊ
ಫುಲಾಂಚಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನೊ
ತುಮ್ಕಾಂ ನಮಾನ್.

ಪಾನ್‌ಪೊಡಿ ವಿಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್
ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಿತಾಳ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್
ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್
ಸಹಾಯ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್

ತುಮ್ಚೊ ತೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಗೂಣ್
ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಊಣ್!
ತುಮ್ಚೆ ಸೆವೆಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೂನ್
ಉರ್ತೆಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ರೂಣ್!

ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಯೆತೆಚ್ ರಾವಾ
ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ
ಮರಿಯೆಕ್ ಅರ್ಪುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ
ಆಮಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್ ದೆವಾ!

 

 

 

 

 

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್,


ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್:ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಚೆಡ್ವಾ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ‘ಸಾಟ್’
 • ರಡ್ಣೆಂ
 • ಹುಮಿಣ್
 • ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್
 • ಭುಮಿ ವೈಂಕುಠ್


 • Title : ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಜಿಡ್ಡೆ ಫುಲ್ತಾನಾ ಜಿವಿತ್ ಫುಲ್ತಾ - ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.