Kavita Lekhanam

ಜಿಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ - ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್

ಜಿಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ!

ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಹೆರ್ ಕವಿತೆನ್ ಕರುಂಕ್ನಾ (ಏಕ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಿಯಾಬಾಚಿ ಕವಿತಾ -ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್). ತಿತ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚಿ. ‘ಮತಿಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೊ’, ಹೊ ಗೂಣ್ ಎಕೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಗೂಣ್. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕೆದ್ನಾಂ, ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಶೀಯ್ ಏಕ್ ಛಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಸೊಡ್ತಾ, ತೆನ್ನಾಮಾತ್ರ್ ತಿ ಏಕ್ ಖರಿ ಕವಿತಾ ಜಾತಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಿಂನಿ ಅಸಲೊ ಗೂಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಎಕೆ ಮತಿರ್ ಛಾಪ್ ಸೊಡೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಯಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಸ್ತೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ತೆ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್’. ಸೊಭಿತ್ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡಲ್ಲೆ ಪರಿಂ. ತೆಂ ರೂಪ್ ಅಶೇಂಯ್ ಛಾಪ್ತಾಗೀ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕಚ್ ಆಯ್ಕನಾ.

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಿತ್ ಬೆಶ್ಟೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶಾಚ್ ಉಚಾರ್ಚೆ ಕವಿ ಚಡ್. ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಬರೆ ಕವಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚೆ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಿಯೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಕವಿ ಜಲ್ಮತಾ. ದೊನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚುನ್ ವೆತಾತ್.

ಸೊರ್‍ಯಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ದೂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಗಿಂ ಮಿಸ್ಳಾತಾನಾ ಕವಿತಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉಬ್ಜಾತಾ, ‘ದಿಲ್ ಯೇಸಾ ಕಿಸಿನೆ ಮೆರಾ ಥೊಡಾ, ಬರ್ ಬಾದಿಕೆ ತರಫ್ ಯೇಸಾ ಮೊಡಾ!’. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ದಾಸ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಆನಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾತ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಯೇ ಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಕಬ್ ಮ್ಹಜೆ ಚೊಡೆಗಾ!’ ತಸಲಿಂ ಪೊದಾಂ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. ಎಕದಾವೆಳಾರ್ ಸೊರೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ‘ಮೆರಾ ಜೀವನ್ ಕೊರಾ ಕಾಗಜ್… ಕೊರಾ ಹಿ ರೆಹೆಗಯಾ!’ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕವಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗೂಣ್ ಕಠೀಣ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಮ್ಜಣಿ. ಪಕ್ಕಾ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ನಿರಾಸ್ ವಾದ್. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್..ಕವಿ..ನಾಟಕೀಸ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಮೂರ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ವ ಮೊಡ್ಕುರ್ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಗೀ? ಸೊಭಿತ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕವಿ ಜಲ್ಮಾತಾತ್ಗೀ? ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ.

ಅಶೆಂ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಕವಿ ಪೆಸ್ಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಾತಾ. ಕವಿ ಕಿತ್ಲೊ ಪೆಸ್ಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ಗೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಕವಿತಾಯ್ ಪೆಸ್ಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ‘ದಿಲ್ ಕೆ ಅರ್ಮ ಆಂಸುವೊಂಮೆ ಬೆಹೆಗಯೇ!’. ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಪೆಸ್ಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ತಾಗೀ ತಿತ್ಲಿ ವಾಚೊಂಕ್ ಸೊಭಿತ್. ದೂಖ್! ಆಹಾ! ಕಿತ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಆಸಾಗೀ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್! ದುಃಖಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಬರಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ನೆಕ್ಲೆಸಾಕ್ ಥಿಕಾಂ ದವರ್ಲೆ ಬರಿ.

ಆತಾಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಸಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೊ ಕವಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗೀಂಚ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಕೋಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಸಾಂಗಾ! ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮೀತ್ರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ‘ಹೊ ಮನಿಸ್ ಪಿಸೊ’ ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಚ್ ಚಡ್. ಹಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬರಿ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣಿ ನ್ಹಯ್! ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ನೊರ್ಮಲ್ ಜೀವಿ ಹಾಚೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ‘ಯೂಸ್ ಲೆಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ಒಶಿಯನ್. ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಮೆಳಲ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾತ್ ಕಸಲೊ ಯಥಾರ್ತ್? ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಚರ್ ಸಾಂಗೊಂವ್ಕ್ ಆಪೇಕ್ಶುಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲಿಚ್..ಕವಿತಾ ಪೆಸ್ಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಜಿಣಿ ನ್ಹಯ್.

ಹೊ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಚೊ ಗೂಣ್. ದುಖಿಚಿ ಲೇಪ್ ಕವಿತಾ ಸೊಭಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ರ.ವಿ.ಪಂಡಿತ್ ಏಕ್ ನೇತಾತ್ಮಕ್, ಧನಾತ್ಮಕ್ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್. ಜಿಣಿಯೆನ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲಾಂ ತಾಂತುನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಕೃತಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಖರಿ. ಅಶಿ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ತೊ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾ, ಅಸಲೆ ಉಚಾರ್ಣೆಂತ್ ಜಿವಿತಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬರಿ ನದರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉಲೊ, ಹ್ಯಾ ಕವಿಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಯಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್
ಜಿಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ

ಖೊಂಪ್ ದಿಲಿ. ರಾಂದನ್ ದಿಲಿ
ರಾಂದ್ನಿಚೆರ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ದಿಲೆಂ
ಭಾಂಗ್ರಾ ಬರಿ ಪಿತ್ಳೆ ಭಿತರ್
ಮೊತ್ಯಾಂ ಬರಿ ಶಿತ್ ದಿಲೆಂ

ಅಬ್ಬಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ವರ್ಣನ್. ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತ್ಲೆಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಮೀಟರ್ ಪಳಯಾ. ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಕಾಂಟೊ ಘುಂವಲ್ಲೆಬರಿ ಟಾಯ್ಮಿಂಗ್. ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಧಿ ಜಿಣಿ ಸುರ್ವೆರುಚ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾ ಕವಿನ್.  ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಜೊಕ್ತಾನಾ ಕವಿ ಘರ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಣ್ಣಾ..ಖೊಂಪ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ರಾಂದ್ನಿ ದಿಲಿ..ತಾಚೆರ್ ತೊಪ್ಲೆಂ..ಆನಿ ಕಶೆಂ ‘ಪಿತುಳ್’ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಶಿತಾ ವರ್ನಿಂ ‘ಭಾಂಗಾರ್’ ಜಾತಾ ಪಳಯಾ. ಹಿ ತರಿ ಕವಿತೆಚಿ ಖರಿ ಸೊಭಾಯ್. ಶಿತ್…ಮೊತಿಂಚ್! ಕೊಂಕ್ಣಿಮನಿಸ್ ಶಿತಾಚೊ. ದುಬ್ಳೊ ಆಸೊಂ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಆಸೊಂ ತಾಕಾ ಸುಶೆಗ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತಾನ್. ಶಿತಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಕಳೆ ಕಳೆ ಶಿತಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿವ್ಯಾಜಿವ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಶಿರ್ಕೊ ಶಿಂದಪ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಹುನೊನಿ ಕಡಿ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಸರ್ಗ್ ಶೀದಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ದೆಂವಲ್ಲೆ ಪರಿ.

ಇತ್ಲೆಂ ಜಿಣಿಯೆನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಟಾವಯ್ರ್ ಘಾಲೊಂಕ್ ಶೆಳ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಚಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಂಚ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬರವ್ಯೆತ್. ಶಿತ್..ಪೆಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ. ಪೆಜೆಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂಚ್. ಹಿತ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಿಡ್ಡಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ..ಪೆಜೆಚೆ ಗುಡೆಚ್ ಪರ್ತಿಯೆತ್. ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಎಕೆಚ್ ಬಸ್ಣ್ಯೆಂತ್ ಜೆವ್ಯೆತಾ.

ಜಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಯಾ.

ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಸಾಂವ್ಳಿ ದಿಲಿ
ಚುಡ್ಟಾಂಚೆಂ ವಾರೆಂ ದಿಲೆಂ
ಮಳ್ಬಾ ಬರಿ ನಿಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್
ಸಾಳ್ಕಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ.

ಕೊಕೊ ಮೆಮೆ ಪಾಪೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಹೂ ಅಹಾ! ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ. ಆಮ್ಕಾ ತೆವ್ಶಿನೀ ಕವಿ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ..ವಾ ವಾ..ಆಂಬ್ಯಾಂಕಾಳಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ಮಳಚ್ ಪರ್ಮಳ್.  ಚುಡ್ಯೆತ್ಯಾಂಚೆ ವಾರೆಂ ಕೊಂಕಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್. ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಡಾಂನಿ ಸೊಭ್ಚೊ ಗಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ನಾರ್ಲಾಚಿ ಕಡಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಫಳಾಚಾ ರುಕಾಚಾ ಚುಡೆತ್ಯಾಂಚೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ವಾರೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ. ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ತ್ ವಾರೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದಾಯ್ಜ್.

ಪೃಥ್ವೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕೀ ಏಕ್ ಉದಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾಯ್. ದೊಳೆ ಅಸೊನೀ ಕುರ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಝಳ್ಕೊಂಕಚ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಟ್ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಬಾಗಿ. ಪುಣ್ ರ.ವಿ.ಪಂಡಿತಾಕ್ ತಳ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಆನಿ ಆಕಾಸಾಚೊ ರಂಗ್ ಏಕ್ ದಿಸ್ತಾ! ತಳ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಥಿಕ್ ‘ಸಾಳಕ್’ ದಿಸ್ತಾ.  ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಿಣಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಅಸಲೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಿ ಸರ್ವ್ ಸೊಭಾಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವೊನ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಯ್ಫ್! ಕಿತೆಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಜಿವಿತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಹಿಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುಯ್ಯಾಲಿಟಿ? ನಿಳ್ಶಾರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸಾಳಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ಜಿಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲಾಂ? ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ದಿಲಾಂ. ಮನ್ಶಾನ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆವಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ!

ವಾವ್ ದಿಲೊ ವಾದಳ್ ದಿಲೆಂ
ಲಖ್ಖ್ ವಿಜೆ-ಹಾಂಶೆ ದಿಲೆ
ದೊಂಗ್ರಾ ಯೆದ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮದಿಂ
ದಿವ್ಯಾಘರಾ ಮನ್ ದಿಲೆಂ!

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಂತ್ ‘ಕಿತೆಂಯ್ ಪುಣಿ, ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ’ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ‘ಯೆದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಸುರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಥುಮೆಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ ನಾ’.  ಹೆ ಪ್ರಿಥುಮೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ದಿಲಾಂ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಚಡಾವತ್ ವಾಂಟೊ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.  ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ, ವಾರೆಂ-ಉದಕ್-ಸಾಗೊರ್ ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಮತಿಕ್ ವಚಾನಾಂಚ್. ಪೂಣ್ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ವರ್ಣಿತಾ ಪಳಯಾ. ‘ವಾವ್ ದಿಲೊ’. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವಾರೆಂ ದಿಲೆಂ. ವಾದಾಳ್ ದಿಲೆಂ. ಲಖ್ಖ್ ವಿಜೆ..ಪ್ರಕಾಸ್ಭರಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ! ಜಿವಿತಾಚೊ ದರ್ಯೊ ಉಂಚಾಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ದೊಂಗ್ರಾ ತೆದಿಂ ಜಾತಾನಾ ತಡ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ‘ದಿವ್ಯಾಘರ್’ ವ ‘ಲಯ್ಟ್ ಹವ್ಸ್’..ತಡಿಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮನ್ ದಿಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ವಾದಳ್……….ಜಿಣಿಯೆವಾದಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾವೆಳಿಂ …….ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಿವೊವ್ನ್ ವರೊಂಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಭರಿತ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್. ಜರೀ ಹಾಸ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಳಯಾ ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಜಾತ್ಯಾ ಆಸಲ್ಲಿ? ಹೆ ಸೃಶ್ಟೆನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ವ್ಹರ್ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿನ್ ಕವಿನ್ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಹೆ ಗೂಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಖರೆಂ ಧ್ಯಾನ್. ಜೆನ್ವಿನ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್. ಅಸಲಿಂ ಸುಮಧುರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಮತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾ ಬರಿ ಥಡ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮತಿಂತ್ ‘ಸೆರೊಟಿನಿನ್’ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ನೀರವ್ ಜಾತಾ.

ಗುಲಾಬ್ ದಿಲೆ, ಕಾಂಟೆ ದಿಲೆ
ಕಾಂಟೆ ಸೊಸ್ಪಿ ಕಾಳೀಜ್ ದಿಲೆಂ
ಉಮಾಶ್ಯೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಪುನ್ವೆಚೆಂ ಸಪನ್ ದಿಲೆಂ.

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಳಯಾ ಗುಲೊಬ್ ವೆಗ್ಳೆ ವೆಗ್ಳೆ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಫುಲ್ತಾತ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಶನ್..ಕೋಣ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾ ತಶೆಂ. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಗುಲೊಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ ವಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸುಖಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್. ತರೀ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಂಚಿ ದೋನ್ ಮುಖಾಂ. ಸುರ್ಯೊ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ತರೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಮೋಡ್ ತ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಧಾಂಪೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಸೊನೆಟಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪಕ್ಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮನಿಸ್.  ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಶಿಕಯ್ತನಾ ಶೆಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚಿ ವಳಕ್. ಪ್ರೋಸ್ ಶಿಕಯ್ತನಾ ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ವಾಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊ. ತಾಣೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್..ಶಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಟಾಚೊ ‘ಮಯ್ ಗೊಡ್ ಡಯ್ಡ್ ಯಂಗ್’, ಆಲ್ವಿನ್ ಟೊಫ್ಲರಾಚೊ ‘ಫ್ಯುಚರ್ ಶಾಕ್’ ಆನಿ ತಾಣೆ ಸುಚಯ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕ್, ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್, ಆರ್ಕೆ ನಾರಯಣ್ ಆನಿ ರಾಜಾ ರಾವ್. ಹಾಂತುನ್ ರಾಜಾ ರಾವಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ.  ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದಾಚಿ ‘ದಅನ್ ಟಚೆಬಲ್’ ಮ್ಹಜಿ ಆಜೂನೀ ಪಸಂದೆಚಿ ಕಾಣಿ. ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆರ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಾಚಿ ‘ದ ಗಯ್ಡ್’.

ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಸುರ್ಯೊ ಆನಿ ಮೊಡಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್, ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾದುಖಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾ. ಧವೆಂ ಆಸಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಕಾಳೆಂ. ಬರೆಂ ಆಸಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಾಚ್.  ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಹೆರಾಂಚೆ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಲ್ಲೆಚ್. ತರೀ ರ.ವಿ.ಪಂಡಿತ್ ಪಳಯಾ ಗುಲೊಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕೊಣೆ ದಿಲೆಂ? ಜಿಣಿಯೆನ್. ಹೊ ಏಕ್ ಒಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವಾದ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಕರ್ತಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಸೊಂಕಚ್ ದಿಸನಾ. ಹೊ ಹೆ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಂಯ್ಟ್.

ಹಿ ಸುಂದರ್ ಸಂಪಿ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಸಂಪ್ತಾ ಪಳಯಾ

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್
ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ
ಕೊಲ್ವಾಚೆ ಖೊಂಪಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆ
ವಿಸ್ವಾಂಚೆಂ ಧನ್ ದಿಲೆಂ!

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ ವೇಯ್ನ್ ಡಯರಾಚಿ ವಳಕ್ ಝಳಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಯಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಲೇಖಕ್, ಗುರು, ಆನಿ ಉಲವ್ಪಿ.  ಯು ಟ್ಯುಬಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ‘ದ ಪವರ್ ಓಫ್ ಇಂಟೇಶನ್’ ವಿಡಿಯೊ ದರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚೆ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಗೃಂಥ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ನೇಚರ್..ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ವೇಯ್ನ್ ಡಯರ್ ಉಲಂವ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ತರಾನ್ ‘ಡಾವೊ’ (Tao), ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಿಜಿಡ್ ವ ನಿಬೊರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಬಗಾರ್ ಎಕ್ದಮ್ ನಿರಾಳ್ ವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊರಾನ್ ವಾರೆಂ ವಾದಳ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾಡ್ ಪಳಯಾ ಕಶೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತಶೆಂ ಧಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಜರೀ ತರೀ ತಾಂಣಿ ತೆನ್ನಾಂ ಗಟ್ಟ್ ಆನಿ ನಿಟ್ಟ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಠರಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ ತರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ತವ್ಣಿಂಚ್. ವಾರೆಂ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಏಕ್ ಮಾಡ್ ಲವ್ಚಿಕ್ ಜಾತಾ ವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಜಾತಾ ತೆನ್ನಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೊಚ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚರಣಾಂತ್ ರ.ವಿ.ಪಂಡಿತ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ಕಾಂಟೆ ಸೊಸ್ಪಿ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಲೆಂ…ಮ್ಹಣೊನ್.

ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಪಂಕ್ತಿ

ಕೊಲ್ವಾಚೆ ಖೊಂಪಿಂತ್
ವಿಸ್ವಾಂಚೆ ಧನ್ ದಿಲೆಂ!

ಖೊಂಪ್ ವ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಜರ್ ವಿಶ್ವಾಂಚೆಂ ಧನ್ ಆಸಾ, ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ನೀಟ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಪ್ಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾ ತಾಚಾಕೀ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಧನ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಜಾಯ್. ರಚ್ಣೆನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

 

 

 

 

 

-ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್.


 ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್:


ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಭೊಂವ್ಡಿ
 • ಆನಾ
 • ಕಂತಿಗ್
 • ಚೆಡ್ವಾ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ‘ಸಾಟ್’
 • ರಡ್ಣೆಂ
 • ಹುಮಿಣ್
 • ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್
 • ಭುಮಿ ವೈಂಕುಠ್


 • Title : ಜಿಣಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ - ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.