Kavita Lekhanam

ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕವಿತಾ-‘ಮೆರಾ ಸಾಮಾನ್ ಲವ್ಟಾದೊ!’

ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕವಿತಾ-‘ಮೆರಾ ಸಾಮಾನ್ ಲವ್ಟಾದೊ!’

ಇಂದಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ನಶಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸುಟನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಜಿ ಗತ್ ತಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ತಾಚೆ ನಶೆಂತಚ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖರೆಂ ‘ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಅಲ್’ ಟೊಕ್ ತೆಂ.

ಫುಲಾಂ ತೊಟಾಂತ್ಲೆ ಸಾಂಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸಲ್ಲೆಂ ಗುಲ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ‘ಮೆರಾ ಕುಛ್ ಸಾಮಾನ್ ತುಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಪಡಾ ಹೈ, ವೊ ಲವ್ಟಾದೊ!’ ಕವಿತೆನ್. ಹಿ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆರ್ಡಿ ಬರ್ಮನಾಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ನಿವ್ಸ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬರಯ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ ಆರ್ಡಿನ್.

मेरा कुछ सामान

मेरा कुछ सामान
तुम्हारे पास पड़ा है
सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं
और मेरे इक ख़त में लिपटी रात पड़ी है
वो रात बुझा दो....
मेरा वो सामान लौटा दो....

पतझड़ हैं कुछ !
पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट
कानों में इक बार पहन कर लौट आई थी
पतझड़ की वो शाख़ अभी तक कांप रही है
वो शाख़ गिरा दो

मेरा वो सामान लौटा दो....
एक अकेली छतरी में जब
आधे आधे भीग रहे थे
आधे सूखे , आधे गीले
सूखा तो मैं ले आई थी
गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो
वो भिजवा दो....

एक सौ सोला चांद की रातें....
एक तुम्हारे काँधे का तिल....
गीली मेहँदी की ख़ुशबू
झूठ मूठ के शिकवे कुछ
झूठ मूठ के वादे भी सब , याद करा दूं
सब भिजवा दो
मेरा वो सामान लौटा दो....

एक इजाज़त दे दो बस,
जब इसको दफ़नाऊंगी
मैं भी वहीं सो जाऊंगी
|

ಹಿ ಕವಿತಾ ‘ಇಜಾಝತ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲಿ. ಪಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಪದಾವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಲ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾವಿಶಿಂ ಖಬರಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ‘ಮೇರೆ ಆಪ್ನೆ’ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಚುಕಲ್ಲೆಂ ಉಣಿಂ. ತಶೆಂ ಆಸೊನಯ್ ‘ಇಜಾಝತ್’ ಆನಿ ‘ಮಾಚಿಸ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

‘ಇಜಾಝತ್’ 1987 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್. ಅನುರಾಧಾ ಪಟೇಲ್, ನಾಸಿರುದ್ದಿನ್ ಶಾ, ಆನಿ ರೇಖಾ. ಏಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ. ನಾಸಿರುದ್ದಿನ್ ಶಾ ಆನಿ ರೇಖಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅನುರಾಧಾ, ಶಾ-ಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರೇಖಾಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಶಾ-ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ರೇಖಾ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆನಿ ಬಹುಶಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅನುರಾಧಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಶಾ-ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್- ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ.

           ಮ್ಹಜೊ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್
           ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉರ್ಲಾ.

           ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಥೊಡೆ
           ಭಿಜಲ್ಲೆ ದೀಸಯ್ ಆಸಾತ್
           ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಲ್ಲಿ
           ಏಕ್ ರಾತ್ ಆಸಾ
           ತೀ ರಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್
           ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್.

           ಶರದೃತು ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್!
           ಶರದೃತುಂತ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಖೊಲಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್
           ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾನಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ
           ತೊ ಶರದೃತುಚೊ ಫಾಂಟೊ ಆನಿಕೀ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾ
           ತೊ ಫಾಂಟೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್
           ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಾಡ್.

           ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರೆ ಸತ್ರೆಂತ್
           ಅರ್ಧೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಭಿಜೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂವ್
           ಅರ್ಧೆಂ ಸುಕೆಂ, ಅರ್ಧೆಂ ಭಿಜಲ್ಲೆಂ
           ಸುಕಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ
           ಭಿಜಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಬೋವ್ಶಾ ಗಜ್ಡೆಲಾಗಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
           ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್.

          ಎಕಾ ಶೆಂಭರ್ ಆನಿ ಸೊಳಾ ಚಂದ್ರಾಂಚ್ಯೊ ರಾತಿ
          ಏಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲೊ ಚಾಮ್ಕೊಳ್…
          ಜಿವೆ ಮೆಹೆಂದಿಚೊ ಪರ್ಮಳ್..
          ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಬೆಜಾರಾಯೊ
          ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ.. ಉಡಾಸ್ ಕರ‍್ತಾಂ
          ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀ

          ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀ…
          ಏಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀ ಪುರೊ
          ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪೂರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ
          ಹಾಂವೀ ಥಂಯಿಂಚ್ ನಿದ್ತಾಂ.

ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಯಾ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ ಹಿಂದಿಂತಚ್ ವಾಚ್ಚಿ. ಅನುವಾದ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತಿತ್ಲೊಚ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ‘ಗುಲ್ಜಾರಾ’ಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ಜಾಂವ್, ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಅನುವಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜರ್ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಂಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತರ್ ತೆ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊಳ್ಕುಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಹೆ ಕವಿತೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಸಭಾರ್ ತೇಂಪ್ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗೀನ್ ದುಸ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ, ತಾಕಾ ಹೆ ಚಲಿಯೆಚಿ ಜಾಪ್.

ತುಂವೆಂ ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್, ಪುಣ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ನ್ ದೀ!

ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ‘ಸಾಮಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ತಸಲೊ ಸಬ್ದಚ್ ನ್ಹಯ್. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಂತ್ಲೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಸಬ್ದ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್. ತಾಚಿ ನಾಜೂಕತಾಚ್ ತಶಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಚಿ ಒತ್ತಾಯ್ ನಾ. ಓಂಕಾರಾಂತ್ ‘ಬೀಡಿ ಜಲೆಯ್ಲೆ’ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಚ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ‘ಇಜಾಝತ್’ ತೊ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ನಾ. ತರೀ ‘ಸಾಮಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲಾ. ‘ಚೀಝ್’ ವ ‘ಚೀಝೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತರೀ ಬಹುಶಾ ಏಕ್ ರಗ್ಗೆಡ್ ರೀತ್ ವಾಪರ‍್ಲ್ಯಾ. ಪಟ್ ಕರ್ನ್ ಮತಿಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರ‍್ತಾ.

ಆತಾಂ ತೊ ಸಾಮಾನ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ.

            ಮ್ಹಜೊ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್
            ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉರ್ಲಾ.
            ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಥೊಡೆ
            ಭಿಜಲ್ಲೆ ದೀಸಯ್ ಆಸಾತ್
            ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಲ್ಲಿ
            ಏಕ್ ರಾತ್ ಆಸಾ
            ತೀ ರಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್
             ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್.

ಮ್ಹಜೊ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಡ್ಲಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಶಿಲೆ ಥೊಡೆ ಭಿಜಲ್ಲೆ ದೀಸಯ್ ಆಸಾತ್! ಆನಿ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ರಾತಯ್ ಆಸಾ. ತೀ ರಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್! ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್!’.

ಎಕ್ದಮ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್! ತರೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸೊಭಿತ್. ಪಾವ್ಶಿಲೆ ‘ಭಿಜಲ್ಲೆ’ ದೀಸ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಮೂರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್, ಭಿಜಲ್ಲೆ ದೀಸ್, ಮಾತಿಯೆ ಪರ್ಮಳ್, ಪಾವ್ಳೆ, ಶಿಂವರ್, ಮೊಡಾಂ, ಥಂಡಾಯ್, ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ತಣ್, ಪಾಚ್ವೆ ಪಾಚ್ವೆ ದೊಂಗೊರ್ ಆನಿ ಭಿಜಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ………..ಸಟ್ ಕರ್ನ್ ಮತಿಪಟಲಾಚೆರ್ ಆಪ್ಟತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಜರ್ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಖರ್ಚಿಲಾ ತರ್ ತೊ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜತಾ. ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೊಸ್ತು ನೊಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಜಿಕ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿಂನಿಂಚ್ ‘ಗುಲ್ಜಾರ್’ ಹಿ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮೊಗಾಕ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ದಿತಾ.

‘ಭಿಜಲ್ಲೆ ದೀಸ್’!

ಖಂಯ್ಚೆ ರಿತಿನ್ ಇಂಟಪ್ರೆಟ್ ಕರ್ಯೆತ್? ವೆಟ್ ಡೇಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಸೂನ್? ವ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಚೆ ತಸಲೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತಿ? ಜಾಂವ್..ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ತಾಂಕಿಕ್ ಸೊಡಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶ್ ಗಜಾಲ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಯಾ ….. ತಿ ‘ಮೊಗಾಚಿ’. ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭಿಜಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಭೊಂವಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತಾ. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಘಡ್ಗಡೊ ಢಂ..ಕರ‍್ನ್ ಮಾರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಚಲೊಗಿ ಆನಿ ಕೊಣ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಕಾಲೆತಿ. ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಚಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಲೆತಿಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆ ಆಮೊಲಿಕ್ ಘಡಿಯೆ ಎಕಾ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾನ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪಯ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಚಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್! ಹಾ! ಸೊ ಬ್ಯುಟಿಫುಲ್.

ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ವೇಂಗ್ ಬಳಾಧಿಕ್. ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಲಿಪ್ಚೆಂ ಪ್ರೇಮಿಕಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್. ಮಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಕಾ ಫುಡಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಚೊ ಕೆಸಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್! ಧಡ್ಧಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕುಡಿಂಚಿ ಊಬ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಿಸ್ಳತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ಏಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಬ್ಜಾತಾ! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ರೊಮಾನ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿ ಪ್ರೆಮಿಕಾ?

ಹಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದೀ! ಸೊಮ್ಯಾ ದೆವಾ.. ‘how sarcastic!?’. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಆಕ್ರಂದನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಗುಲ್ಜಾರಾಚೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸುಕ್ಶಿಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಬರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ತೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಿರ್ವಹ್ಸಿತಾ.

ಮೋಗ್ ಕೊಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ವಿಗಾರಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕೆಲಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ಚಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ! ಎಕೆಕ್ ಕಡೆ ಹಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಡೆ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ. ಹೊ ಮೊಗಾಚೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

           ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಲ್ಲಿ
           ಏಕ್ ರಾತ್ ಆಸಾ
           ತೀ ರಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್

ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಮಾನಾ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ. ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ರಾತ್ ಆನಿಕೀ ಜಿವಿ ಜಿವಿ ಪೆಟೊನ್ ಆಸಾ. ಜಳ್ತೆತ್ ಆಸಾ. ಹಿ ರಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್. ಸ್ವಿಚ್ ಓಫ್! (ಹೊ ಉಲ್ಲೆಖ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.)

‘?’……………………. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಥಂಯ್ ತುವೆಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ ರಾತ್ ತುಕಾ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಗೀ? ಪ್ರೇಮಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರಾತ್ ಕಸಲಿ? ಭಾರಿಚ್ ಸಂಪಿ..ಉತ್ಕಟ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರಾತ್. ಪ್ರೇಮಿಂಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ರಾತ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶಾ ಗೊಡ್ಶಾ ಗೊಡ್ಶಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಿ ಪಾಲ್ವಯ್.

ತಿ ಪಾಲ್ವಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ತಿ ಕಶಿ ಪಾಲ್ವುಂಚಿ? ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಪ್ರೇಮಿಕಾ ವಿಚಾರ‍್ತಾ ಪಾಲ್ವಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಮೊಗಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಉಟ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಲಾಸ್ಚಿ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಿ ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿ ಸ್ಪೆಶ್ಯಾಲಿಟಿ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಪುರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಯೆ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ? ಪುಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. Unsolvable equations.

ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಪಂಕ್ತ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್.

            ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರೆ ಸತ್ರೆಂತ್
            ಅರ್ಧೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಬಿಜೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂವ್
            ಅರ್ಧೆಂ ಸುಕೆಂ, ಅರ್ಧೆಂ ಭಿಜಲ್ಲೆಂ,
            ಸುಕಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ
            ಭಿಜಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಬೋವ್ಶಾ ಗಜ್ಡೆಲಾಗಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ
            ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್.

ಮೊಗಾಚೆ ಚಲಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಕತ್ ಎಕೆ ಸತ್ರೆಂತ್ ಭಿಜನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಧುರ್. ಮೊಗಾಚೆ ಸುರ್ವಿಲೆ ದೀಸ್ ತರ್ ಕುಡಿಕ್ ಕೂಡ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕುಡಿಕ್ ಕೂಡ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ಅಸಲಿಂ ಜೊಡಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ತರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಗಿಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗೊಡ್ಶ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಹ್ಯೊ. ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಉಸಾಳ್ಚೆ ಪಾವ್ಳೆ. ಸತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊತಿಯಾಂಚೊ ಸರ್. ಹಿಂವಾಸಂಗಿಂ ಪೊಶೆಂವ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಚಿ ಸತ್ರಿ! ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್! ಜಿಂದಗೀ…………ಕ್ವಾಬ್ ಹೆ!

ಅಶೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಭಿಜೊನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸುಕೊನ್ ವೆತಾನಾ ಭಿಜಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಹಾಂವ್ ಗಜ್ಡೆಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ..ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್. ಚಲಿಯೆಚಿ ಭಿಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಸುಂದರ್ ಘಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಲ್ಲಿ ಮತ್ ತುಜೆ ಗಜ್ಡೆಲಾಗಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಆನಿಕೀ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ ಚೆಡುಂ? ವ್ಹಯ್. ಬೋವ್ಶಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಗುಲ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನಚ ಬುಡಜೆ ಪಡ್ತಾ.

(ಏಕ್ ಚರಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿವರ್ ದೀನಾ. ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ)

ಉಪಸಂಹಾರ್

            ಏಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀ ಪುರೊ
            ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪೂರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ
            ಹಾಂವೀ ಥಂಯಿಂಚ್ ನಿದ್ತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಥಾ ಬೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಂಕ್ತ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ. ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಇಜಾಝತ್'. ಏಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗೀ ದೀ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವೀ ಥಂಯಿಂಚ್ ನಿದ್ತಾಂ.

ದಿವ್ಯೇತ್ಗೀ ಪರ್ವಣ್ಗಿ?

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್.


 ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್:


ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಭೊಂವ್ಡಿ
 • ಆನಾ
 • ಕಂತಿಗ್
 • ಚೆಡ್ವಾ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ‘ಸಾಟ್’
 • ರಡ್ಣೆಂ
 • ಹುಮಿಣ್
 • ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್
 • ಭುಮಿ ವೈಂಕುಠ್


 • Title : ಗುಲ್ಜಾರಾಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕವಿತಾ-‘ಮೆರಾ ಸಾಮಾನ್ ಲವ್ಟಾದೊ!’

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.