Kavita Lekhanam

ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

(ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೇಖಕ್ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಂವಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನಯ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ನಿಮಿತ್ತ್ ಮಾತ್ರ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಕವಿತಾಮಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳಲ್ಲೊ ಪರ್ಮಳ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, Anne Fadiman ಹಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ Ex Libris - Confessions of a Common Reader ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂ. ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ತಿಣೆಂ ಫಿಛಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ಜೆರಿಚೊ ಹೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಏಕ್ Extended Version ಕಶೆಂ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ - ಸಂಪಾದಕ್)

ಗುಲ್ಜಾರಾಚೊ ಬೂಕ್ ‘ಗ್ರೀನ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್’ ಘೆತ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಹುನೊನಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕೆಲಾ ಕಿಂಡಲಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಬೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಡಿಜಿಟಲಚ್ ಘೆತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಬೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಿತ್ಲೋಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೃತಕಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲೊಕ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಕಿಂಡಲ್, ಇಪಬ್, ಪಿಡಿಎಫ್, ಡೈಸಿ ಆನಿ ಜಗರ್ನಾಟ್ - ಸರ್ವಾಂತೀ ಮ್ಹಜೆ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರಾಕಚ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಔಟ್ ಆವ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಿಝಾಮೊಲಾಂತ್ ಕ್ರೊಸ್‌ವರ್ಡಾಂತ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಆನಿಕೀ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸುಟುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ಚೂಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 20% ಥಾವ್ನ್ 30% ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರಲ್ಲೊ ನವ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಜುನೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಫುಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಝಡುಂಕ್ ನಾ. ಜ್ಯುನಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಕಶೆಂಗೀ ಪಾವ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಿಜನಾತ್ಲಲ್ಯಾಬರಿ ರಾಕುನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂಯ್ಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತಾಂಕಾಂ ಖಾಕಿ ಪೆಪರಾಂನಿ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್, ಗೋಂದ್ ಘಾಲ್ನ್, ಲೇಬಲಾಂ ಮಾರ್‍ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಪೆನ್ನಾಂತ್ ಲೇಬಲಾಂಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಕಾಂತ್ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಜೂನಿ ಮಾಜ್ವಲ್ಲೊ ನಾ.
 
ನವ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಹಾ! ಫುಲ್ ಝಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಬರಿ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಆನಿಕಿ ಮಿರಿಯೊ ಪಡನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಬುಕಾಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಪರ್ತಿತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸೀ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಬೂಕಚ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್! ಬುಕಾಂತ್ ಛಾಪಲ್ಲೊ ವಿಚಾರೀ ನ್ಹಯ್! ಬಗರ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಎಕೆ ವಿಭಿನ್ನ್ ರುಚಿನ್ ಛಾಪಲ್ಲಿ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ಮುಖ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲೊ ಫೊರ್ ಡಿಜಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾಜುಕಾಯ್. ಫೊರಾ ವಯ್ರ್ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಪಾಟ್ಲೊ ಫೊರ್. ತಾಚೆರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಭಾರಿಚ್ ಭರ್ಮಾನ್ ಬುಕಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ.

ಥೊಡೆ ಫೊರ್! ತ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಕಾಲೆತಿಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತರೀ, ಬುಕಾಚೊ ಫೊರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬುಕಾಕ್ ಮೊಲ್ ಭಾಂದಿನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ತೆಂವೀ ಖರೆಂ. ತರೀ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರೆ ಬೂಕ್ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿನಚ್ ಛಾಪ್ತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಜರೀ ಫೋರ್ ಬರೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹೊ ಬೂಕ್ ಬರೊ ಆಸಾ, ವಾಚ್, ಮ್ಹಣ್. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ವಾಪರ್‍ಚೆಂ ಕಾಗದ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ದ್ ‘ಕಾಗಜ್’ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದೀಯ್ ಬರೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಅಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಕಾಚೆ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಕಾವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಶನ್’. ಫೊರ್ ಬರೊ ತರ್ ಬೂಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೂಕ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ ಆಸುನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಜಾಂಟೀಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಫಟೊಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆ ಕಸಲೆ ವೇಸ್ ಕೋಣ್ ಕಶೆ ಪಾಂಗರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆನಿ ಜೀರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಆತಾಂ ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ‘ಫೊಂಟಾಚಿ’. ಅಕ್ಶರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಫೊಂಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ‘ಟಾಯ್ಮ್ಸ್ ನಿವ್ ರೋಮನ್’ ಅಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್‍ಚೊ ಫೊಂಟ್. ತೆ ವಾಚುಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕೀ ಉಬ್ಗಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಚುನ್ ವಾಚೊವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ದೊಶಿನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿಂತಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸೊಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುನ್ ‘ಪ್ರಜಾ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೊಂಟ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಸದಾಂ ಉದಯವಾಣಿರ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಫೊಂಟ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್ತಾ. ಆಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಬರಿಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ If I am not a genius, I am different  ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಎಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆ ಥೊಡಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫೊಂಟ್ ವಾಪರ್‍ನ್, ನವ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಭಾಜಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಂಬರಿ - ಕರ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.  ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಫೊಂಟ್ ವಾಚಪ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರಿನಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಿ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ತಾನಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೆ ಘೆತಾನಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಕವಿತಾಚೆ ಗೂಣ್ ಆಸಜಾಯ್.

ನವೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ‘ಹನಿಮೂನಾ’ ಬರಿ. ಕೊಣಿಂಯ್ ಆಪಡ್ನಾತಲ್ಲೆ ಸುಂದರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಭಾರಿಚ್ ರಸಿಕತೆನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚೆಬರಿ. ಇತ್ಲೆ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತಿತಾಂಗೀ ಛೇ! ಪಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಪುಣಿ ದುಕನಾಯೆ. ತಿತ್ಲಿ ನಾಜುಕತಾ. ತೆವ್ಶಿನ್ ನಾಕ್ ಭರ್‍ಚೊ ನವ್ಯಾಚ್ ಬುಕಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್. ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ದೈವಿಕತಾ ರೂಪ್ ಘೆತಾ. ತೆದಳಾ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಾಚಪ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಚಲಿಯೆನ್ ಮಿಲನಾಂತ್ ಭುಮಿವೈಕುಂಠಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ವಾಚ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸನಾಯೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸರ್‍ತಾಂ. ಪೊರ್‍ಚೆ ಪೋಯ್ರ್ ಅತ್ರಿಚ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್ ‘ನವ ಕರ್ನಾಟಕಾ’ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಂಣಿ ಜ್ಯೋತಿಂತ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲೆಂ. ‘ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ 20% ರಿಯಾಯತಿ’.
 
ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಯ್ತಾನಾನ್ ನಾಡಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೈಕ್ ವಚುನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂಚ್.  ಹೆ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಮಾರ್ ಬೂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆ. ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ ‘ಹದಿಹರೆಯದ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಪಯಣ’ ಜೆ.ಡಿ. ಸ್ಯಾಲಿಂಜರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ಕ್ಯಾಚರ್ ಇನ್ ದ ರಯ್’ ಬುಕಾಚೊ ಕನ್ನಡಾ ತರ್ಜಣ್. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಹೀರೊನ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಆಸಾ - ‘ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಅಶೀಯ್ ಆಸಾಜಯ್ಗೀ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಜೆ’ ಮ್ಹಣ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ.

‘ದೇಶಕಾಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕನ್ನಡಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ನಾ. ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾ ಆಗಸನಕಟ್ಟೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (2016) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಾಂತ್ ತೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕಳ್ಳಿ.  ಲಿಖ್ಣಿ ತಶಿ ಆಸಜಾಯ್. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾ ಕಡೆ ಉಲಯಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಜೆ. ಆಗಸನಕಟ್ಟೆಕ್ ದೇವ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ದೀಂವ್.

ಬೂಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಟಾಪ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿತಾ ಎಕೆ ರಿತಿನ್ ‘ದೆವಾ’ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ರೆಲಿಜನಾಂಚೊ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್! ಹ್ಯಾ ರೆಲಿಜನಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ‘ದೇವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲಾ. ಆಸುಂ. ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುಯಾಲಿಟಿಚೊ ದೇವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಬುಕಾಂನಿ, ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಫೊರಾಂನಿ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿಂನಿ, ಫುಲಾಂನಿ ಆನಿ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಧರಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಕವಿತಾಮಯ್ ನದರ್ ತಶಿಚ್, ಬಾಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ, ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ನದ್ರೆಂನಿ, ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲ್ಯೆ ರಿತಿಂನಿ. ಹರ್‍ಯೆಕಾಂತಿ ಕವಿತಾ, ಕವಿತೆಚೆ ಗೂಣ್ ಝಳ್ಕತಾತ್.

‘ಗ್ರೀನ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್’ ಹಾಂವೆಂ ಕಿಂಡಲಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ಲೊ ವ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಿಂಡಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಕಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾವೊಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹೆ ರೂಕ್ ‘ಅಪ್ಪಿಕೋ’ ಚಳ್ವಳೆಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆ ಪೃಥ್ವೆನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖರೆ ಸಾಂತ್ ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ರೂಕ್ ಉರೊವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಆಧುನೀಕರಣಾನ್ ಪೇಪರ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಗ್ದಾವಿಣೆಂ ಆಜ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರೀ ಚಲ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಾರ್ ಜಿಣಿಭರ್ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್‍ಯೆತಾ.

ಗುಲ್ಜಾರಾಚೊ ಬೂಕ್ ‘ಗ್ರೀನ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್’ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾ ಗುಲ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕವಿತಾಮಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಸವೆಂ. ತಾಚೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಭಾರಿಚ್ ಸುಕ್ಶಿಮ್. ಎಕಾ ಖಿಣಾಂತ್ ಲಾಖ್ ಸಂಗ್ತಿ ದೆಖ್ಚೊ ತಾಚೊ ಗೂಣ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಕವಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ವಿಚಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮನಿಸ್ ಗುಲ್ಜಾರ್. ತಾಚಿಂ ‘ಮೇರೆ ಆಪ್ನೆ’, ‘ಅಚಾನಕ್’ ಆನಿ ‘ಆಂಧಿ’ ಪಿಂತುರಾಂ ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ಗುಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಅಸಲೊ ಮನಿಸ್ ‘ಗ್ರೀನ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್’ ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ:

‘ಥೊಡ್ಯೊ ಸುಕ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯೊ. ರುತು ಬದಲ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊ ಸುಕ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಉಟಲ್ಲ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕುಸುನ್ ವೆಚೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್‍ಚಿ.

‘ವಾತಾವರಣ್ ರಾಕಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಗೊಳಾಕ್ ಪಾಚ್ವೊ ದವರಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಂಣಿ.
 
ಹಾಂವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಖೊಲಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರುಕಾಂಕ್, ನಂಯಾಂಕ್, ದೊಂಗ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಳ್‌ಪಡಾಂಕ್ (ವೊಟರ್ ಫೊಲ್ಸ್) ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗತ್ ಆಸ್ತಾಂ. ತ್ಯಾದೆಕುನಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ‘ಪಾಚ್ವ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಪವನ್‌ಜೀ-ನ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ರುಣಿ. ತೊ ಕವಿಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ದಯಾಳ್. ಉದಯನ್ ಮಿತ್ರಾಕ್, ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ’ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ’ ವೊಡ್ತ್ ಬೆಂಡುನ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಶ್ ರಿತಿನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ -ಗುಲ್ಜಾರ್

ಅಸಲೆ ನಾಜುಕಾಯೆನ್, ನಾಜುಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಸುಕ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ ಝಡ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಗೀ? ಸುಕ್ಶಿಮ್ ಕಾಳೀಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತಾ. ಹಾಂವ್ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ. ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಂ. ತಿಂ ಜರೂರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಲಾಲ್‌ಭಾಗಾಕ್ ವೆಚಿ  ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಲಾಲ್‌ಭಾಗಾಂತ್ಲೆ ತೆ ಜೈತ್ ರೂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಥಂಯ್ ಭಕ್ತ್ ಉದೆತಾ. ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ. ಹ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ತಿ ಗಂಭೀರ್ ರುಂದಾಯ್, ತಿ ಜೈತ್ ಲಾಂಬಾಯ್! ಅಸಲ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಮುಳಿಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮತಿಂತ್ ತಂಬು ಘಾಲ್ತಾ.

ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಹೆ ರೂಕ್. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾವೊಟಿಂತ್ ಉಮೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಚುಂಬನ್ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ರಚ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯೊಶ್ಯೊಗಿ ಖಂತಿ ಬೆಜಾರಾಯೊ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಸರ್ವಯ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂಣಿ ದೆಖಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ದಮ್ ಮೌನ್.

ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಒಕ್ಸೈಡ್ ಭಿತರ್ ಘೆವ್ನ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಪೃಥ್ವೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ರುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಫಳಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಆಂಬೊ, ಪಣಸ್, ಕಾಜು ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಂಬೊ ಚಿಂತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಾಕರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಗೀ? ವ ಮಾತಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ? ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಗಜಾಲ್. ತಿತ್ಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೀಯ್! ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ಯಾರಾಡೊಕ್ಸ್. ಆಸಲಿಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರಚ್ ಘಡ್ತಾತ್ ತರೀ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಗುಲ್ಜಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಭಾರತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಖಜಾನಾಂತ್ ವಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‍ನ್ ಆವಾಳ್ಯಾ ರುಕಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಟ್ಟುಕ್ ಧಾ ರೂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಲ್ಹಾನ್ಪ ಣಾರ್ ಹಿಂದುಇಸಮಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಪುಜಾ ಕರ್‍ತಾ. ಝಾಡಾಂಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್‍ತಾ. ಸುರ್ಯಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್.  ಆಜ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗವ್ರವಾಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಚಂದ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಚ್ ಋಣ್ ತಿರ್‍ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಸಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಝಾಡಾಂಚಿ ವ ತುಳ್ಸಿಚಿ ಪುಜಾ ಕಿತ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಏಕ್ ‘ಮೆ ಜಂಗಲ್ ಸೆ ಗುಝಾರ್‍ತಾ ಹೂಂ ತೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ಹಾಂತುನ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ

ಹಾಂವ್ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಪುರ್ವಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಉಬೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ
ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಂ
ಆನಿ ರುಕಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಜನಾಂಗ್
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧಲಯ್ತಾ!
ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫುಲಾಂ ಶಿಂವರ್‍ತಾತ್
ಹೆರಾಂ ಸುಗಂಧ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ
ಖಾಡಾಚೊ, ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ವಡಾಚೊ ರೂಕ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಆಜ್ಯಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ
ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ:
ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಚಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂಯ್
ಪುಣ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತೂಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಬರೀಚ್ ಆಸ್ಲೊಯ್
ತುಜಿಂ ಪಾಳಾಂ ಭುಂಯ್ತ್ ರೊಂಬೊವ್ನ್
ಲೊಳುನ್ ಲೊಳುನ್ ತುಂವೆಂ ವೆಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊಂ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ತುಂ ಚಡ್ತಾಲೊಯ್, ಸಕಯ್ಲ್ ಪರತ್ ಉಡ್ತಾಲೊಯ್
ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊಯ್
ಪೂಣ್, ಕೆದ್ನಾಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ ರಾವ್ಲೊಯ್,
ಆನಿ ಧಾಂವುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಯ್
ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊನಾಂಯ್
ತುಂ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಲೊಯ್, ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ!
ತರೀ
ತುಜ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್
ತುಜ್ಯಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಮಾತಿ
ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ
ತುಜೊ ಪರತ್ ಭಿಯಾಳೊ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ
ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಯ್!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ:

ರೂಕ್

ಕೆದ್ನಾಂ ರೂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ರಾವ್ತಾತ್, ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್
ಸುರ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಾಂತ್ ತಾಂಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಬುಡೊವ್ನ್
ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ತೆ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಿಖ್ತಾತ್
ರಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾವ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್
ಪರ್ಮಳಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ಆಮ್ಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಪಳಯಾ:
ಕೆದ್ನಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪರ್ಮಳಾಂ ಸಂಗಿಂ ಉಬ್ಜಾತಾ
ಆಮಿ ತಾಚಿ ಗೊಂಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ತಾಂವ್!

ವಿಪರ್ಯಾಸ್! ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ತಾಂವ್! ಲ್ಹಾನ್ಶೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪಂಕ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಶಯ್ ಗುಲ್ಜಾರಾನ್ ವರ್ಣಿಲಾ! ತಿ ಸೊಭಾಯ್! ಹಿ ಪೃಕ್ರತಿಚಿ ರಾಕಣ್. ಖರೊ ಹುಸ್ಕೊ. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾ. ಭಿರ್ಮತ್ ತ್ಯಾ ಗಂಧಾಚಾ ರುಕಾಂಚಿ. ಛೇ!  ಜೊರ್ಜ್ ಒರ್ವೆಲಾಚ್ಯಾ ‘ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಾಚೊ’ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಸಾವ್ಜಾಂಕ್, ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಕ್, ಭುಂಯ್-ಸಾಗೊರಾಂಕ್ ಲುಟಲ್ಲೆಂಚ್ ಲುಟಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲುಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ‘ದ ನಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒರ್ಡರಾ’ ಖಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತೆತ್ ಆಸಾ.

ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಉಲೊವ್ಯೆತಾ. ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡನಾತಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಚಿಂತಿನಾಯೆ. 

ಅಸಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರೆಟಶನಾಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅತೀ ಉತ್ಕೃಶ್ಟ್.

 

 

 

 

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್.

 

दिगंताचेर दुरबीण: पुस्ताकांचे फोर, डिजायन, तांचो पर्मळ - सर्व कवितामय

(पुस्तकां, एका वाचप्याक कसलो अनभोग हाडून येतात म्हणून लेखक जेरी रास्कीन्हान भोव सुंदर रितीन बरयिल्लो प्रबंध हांगासर दिला. हांगासर गुलझाराच्या कवितांचें पुस्तक ताका कित्याक आंवडलें म्हणुनय तो सांगता. पूण ह्ये कवितेचो उल्लेख हांगासर एक निमित्त मात्र. सगळें कशें कवितामय जावंक साध्य आसा म्हणून सांगून वेच्ये वाटेर मेळल्लो पर्मळ कोण्णा. हो प्रबंध हांगासर पर्गट करून आसताना, Anne Fadiman हिचें पुस्तक Ex Libris - Confessions of a Common Reader वाचून आसां. एक वाचपीण जावन तिणे जियेल्ली जीण ह्या पुस्तकाच्या प्रबंधांनी भोव सुंदर रितीन तिणें फिछार करून दवरल्या. जेरिचो हो प्रबंध तिच्या पुस्तकाचें एक Extended Version कशें भोगून आसा म्हाका - संपादक)

गुलजाराचो बूक ‘ग्रीन पोयेम्स’ घेतलो मात्र. हुनोनी डौन लोड केला किंडलांत. ह्या दिसांनी चडावत बूक हांव डिजिटलच घेतां. पयलें तशें करुंक भिल्कूल मन नातलें. कागदाचो बूक जाल्यार बूक म्हण्येत.  डिजिटल कितलोय जाल्यारी कृतकच म्हणून मतिंत एक मेंटल ब्लॉक आसल्लो. तो म्हजे धुवेन काडलो. ताणे म्हाका पयलें स्मार्ट फोन काणघेवंक लायलें. ताचे उपरांत हांव सर्वय डिजिटल संग्तिंच्या मोगार पडलों.

किंडल, ईपब, पिडिएफ, डैसी आनी जगर्नाट - सर्वांती म्हजे बूक आसात. काणघेवंक अत्री बुक सेंटराकच वचजाय म्हण ना. जाल्यारी सिटी सेंटरांत टायम औट आवट जाल्या उपरांत, फिझामॉलांत क्रोसवर्डांत भोंवून आसतां. आनिकी बुकांचें पिशें सुटुंक नातल्लेवर्वीं तांचेकडे कसल्याय बुकांचेर चूट आसल्यार उणे म्हळ्यार २०% थावन ३०% आसल्यार मात्र घेतां.

ल्हानपणार, इस्कोलाक वेताना नाकाक मारल्लो नव्या बुकांचो पर्मळ आजुनी म्हज्या नाकाफुडां थावन झडुंक ना. ज्युनाच्या पावसांत त्या बुकांक कशेंगी पावसा थावन भिजनातलल्याबरी राकून इस्कोलाक वचुंक आसल्लें. ताचे पयलें बांयड घाल्चें फेस्त. तांकां खाकी पेपरांनी न्हेसोवन, गोंद घालन, लेबलां मारन उपरांत माम्मीन पेन्नांत लेबलांचेर इंगलिशांत नांव बरयल्या उपरांत पयले पावटीं नोट्स बरयिल्ले दीस आजूनी उडास आसात. ह्या वेळार नाकांत रिजिस्त्री जाल्लो हो पर्मळ आजूनी माजवल्लो ना.
 
नव्या बुकांचो पर्मळ आहा! फूल झाडार थावन काडन हाडल्लेबरी भारीच आपुरबाय. आनिकी मिरियो पडनातल्ल्यो बुकापाकळ्यो पर्तिताना जांवचो संतोसी काव्यात्मक. थोडे पावटीं एक बूकच काव्यात्मक आसता. बरयिल्ली गजाल न्हय! बुकांत छापल्लो विचारी न्हय! बगर तो बूक एके विभिन्न रुचीन छापल्ली ती गजाल. पयलें, मुखलो आनी पाटलो फोर डिजायन केल्ली नाजुकाय. फोरा वयर सुक्षीम रितीन चित्रीत जाल्लीं भोगणां. पाटलो फोर. ताचेर विन्यास केल्ली रीत भारीच भर्मान बुकाविशीं उलयता.

थोडे फोर! त्या बुकाची कालेतीच सांग्तात. तरी, बुकाचो फोर पळेवन बुकाक मोल भांदिनाका म्हळ्ळी गजाल आसा. तेंवी खरें. तरी हेवशिल्या दिसांनी बरे बूक नाजूक रितिनच छापतात. मागीर जरी फोर बरे नातल्यार मित्र वाचपी खंडीत सांगतात. हो बूक बरो आसा, वाच, म्हण. ताचे उपरांत भितर वापरचें कागद. म्हाका हिंदी सब्द ‘कागज’ चड पसंद. जांव, आमचो कोंकणी सब्दीय बरोच म्हण्यां. असली गजाल म्हाका बुकाचे मट्टाक भारीच गर्जेची. ही गजाल म्हाका बुकावयर आसचें ‘फसट इंपरेशन’. फोर बरो तर बूक बरो म्हण म्हजें चिंतप. खंडीत जावन तशेंच सक्कड बूक आसजाय म्हण ना. भायल्यान सूट आसून भितरल्यान कोजांटीय आस्येत. आज काल फटोवंक कसले कसले वेस कोण कशे पांगरतात म्हळ्ळी गजाल सांगुंक आनी जीर्ण करुंक कश्ट.

आतां हाचे उपरांत येंवची गजाल ‘फॉंटाची’. अक्षर विन्यास. चडावत जावन एक सामान्य फॉंट आसता. इंगलिशांत ‘टायम्स निव रोमन’ अधीक जावन वापरचो फॉंट. ते वाचुंक भिल्कूल कष्ट जायनांत. दोळ्यांकी उबगण जायना. कितलेंय वाचून वाचोवन मुकार वेता शिवाय दोळ्यांक भिल्कूल दोशिना. तशेंच कानडिंतय पयलें एक सोफ्ट वेर आसल्लें. तांतून ‘प्रजा’ म्हण नांव असल्लें एक फोंट आसल्लें. आमी सदां उदयवाणीर वाच्चें फोंट. थोडे पावटीं थोड्यांक एक पिडा आसता. आपूण हेरां बरीं न्हय. हांव विभिन्न म्हळ्ळी. तसल्यांक If I am not a genius, I am different  म्हळ्ळो एक एटिट्यूड आसता. ते थोडीं नाका जाल्लीं फोंट वापरन, नव्ये होकलेन भाजल्ल्या पोळ्यांबरी - कर्पून घालतात.  दोळ्यांक धोसचें फॉंट वाचप मुकार व्हरिना. देकून म्हाका कोणी बूक छापताना आनी हांवें ते घेताना जाय पुर्ते कविताचे गूण आसजाय.

नवो बूक वाचुंक सुरू कर्ची प्रक्रिया ‘हनिमूना’ बरी. कोणिंय आपडनातल्ले सुंदर होकलेक भारीच रसिकतेन मोग करचेबरी. इतले नाजुकायेन पान पर्तितांगी छे! पानाक एक चिमटी पुणी दुकनाये. तितली नाजुकता. तेवशीन नाक भरचो नव्याच बुकाचो पर्मळ. सगळे प्रक्रियेंत एक दैविकता रूप घेता. तेदळा एक क्लासीक वाचप सुरू जाता. चलियेन मिलनांत भुमिवैकुंठा थावन दूसऱ्याच संसाराक वेल्लो अनभोग. वाचपी ह्या संसारांत आसनाये. म्हज्या नशिबान हांवें असले जायते बूक वाचल्यात. हांव खंय आसां म्हळ्ळेंच हांव विसरतां. पोरचे पोयर अत्रिच्यान न्हय ‘नव कर्नाटका’ पबलिकेशन हांणी ज्योतिंत एक ब्यानर घालें. ‘राज्योत्सवद सलुवागी २०% रियायती’.
 
पळयिल्लेंच सयतानान नाडल्लेबरी म्हजें बैक वचून आंगडी मुखार रावलेंच. हे ते म्हण सुमार बूक काणघेले. तांतून एक ‘हदिहरेयद ओब्बंटी पयण’ जे.डी. स्यालिंजर हाच्या ‘क्याचर ईन द रय’ बुकाचो कन्नडा तर्जण. ह्या बुकांत हीरोन म्हणुंक आसा - ‘बूक बरयिल्ली रीत अशीय आसाजयगी वाचून जाल्या उपरांत लेखकाक फोन कर्न उलयचे म्हळ्ळी जब्बोर आशा उबजाजे’ म्हण. अशें हांवें केलां.

‘देशकाल’ म्हळ्ळो कन्नडा मॅगझीन आसलो. तो आतां ना. ताचेर प्रहलादा आगसनकट्टेन बरयिल्ली एक काणी वाचून हांवें ताका फोन केल्लें. मसतू वेळ आमी उलयिल्ल्यांव. हें लेखन बरयताना उडास येवन अंतर्जाळीर सोधनां करताना आदल्या वर्सा (२०१६) सेपटेंबरांत तो देवाधीन जालो म्हळ्ळी खबर कळ्ळी.  लिखणी तशी आसजाय. बरयिल्लें वाचल्या उपरांत त्या लेखका कडे उलयिजे म्हळ्ळी जब्बोर आशा उबजाजे. आगसनकट्टेक देव सासण विशेव दींव.

बूक आनी कविता असल्यो सर्वय संग्ती आटाप्ता. त्या देकून म्हाका कविता एके रितीन ‘देवा’ बरी म्हण भोग्ता. रेलिजनांचो देव न्हय! ह्या रेलिजनांनी सांगाता मेळून ‘देव’ म्हळ्ळ्या सोभीत सब्दाचो अर्थ संपूर्ण रितीन पाड कर्न घाला. आसूं. स्पिरिच्युयालिटी जाणा जाल्यार स्पिरिच्युयालिटिचो देव सक्कड संग्तिंनी दिश्टीक पडता. बुकांनी, बुकाच्या फोरांनी, भितरल्या पंग्तिंनी, फुलांनी आनी फात्रांनी धरल्लें तें सर्वांत म्हाका तो दिश्टीक पडता. कवितामय नदर तशीच, बाळशांच्या हास्यांनी, चलियेच्या पोक्री नद्रेंनी, कापड न्हेसलल्ये रितिंनी. हरयेकांती कविता, कवितेचे गूण झळकतात.

‘ग्रीन पोयेम्स’ हांवें किंडलांत देंवयलो व डौन लोड केलो म्हळें. किंडल डिजिटल बूक घेवंक भारीच जब्बोर कारण आसा. तें कारण कसलेंगी म्हळ्यार म्हाका रुकांचेर आसचो मोग. आमकां सावोट दिंवचे, उस्वास काडुंक ओक्सिजन दिंवचे हे रूक ‘अप्पिको’ चळवळेबरी म्हज्या काळजान पोटलून धरल्यात. आमकां हे पृथवेन दिल्ले खरे सांत ते. डिजिटल बूक घेंवचे वर्वीं रूक उरोव्येत म्हळ्ळी गजाल म्हज्ये मतिंत खंचल्या. आधुनीकरणान पेपर उरोवंक भारीच कुमोक केल्या. कागदाविणें आज कोरोडांचो व्यवहारी चल्ता. ल्हान एका ट्याबलेटार जिणिभर वाच्येत जाल्ले बूक संग्रह करयेता.

गुलजाराचो बूक ‘ग्रीन पोयेम्स’ सुर्वात करता गुलजाराच्या दोन कवितामय उत्रां सवें. ताचें संवेदन भारीच सुक्षीम. एका खिणांत लाख संग्ती देखचो ताचो गूण ताका आज संवेदनशीळ कवी करुंक पावला. डेलिकेट विचार घेवन ताचेर सगळी कथा मांडून हाडन एक पिंतूर करचो मनीस गुलजार. ताचीं ‘मेरे आपने’, ‘अचानक’ आनी ‘आंधी’ पिंतुरां ह्या ताचा गुणाक साक्स.

असलो मनीस ‘ग्रीन पोयेम्स’ अशें सुर्वात्ता:

‘थोड्यो सुक्यो खोलियो रुकार थावन सकयल पडल्ल्यो. रुतू बदल्तालो. पूण ह्यो सुक्यो खोलियो पडताना उटल्ल्या नादाक जायतें सांगुंक आसल्लें. हांवें तें आयकालें. तांणी सांगल्ली ती गजाल भारीच प्रबुद्द आसली. ही गजाल कसलिगी म्हळ्यार ह्या संसाराक कुसून वेचेथावन बचाव करची.

‘वातावरण राका आनी ह्या भुंयगोळाक पाचवो दवरा’ म्हळें तांणी.
 
हांवें असल्या जायत्या खोलियांक आनी रुकांक, नंयांक, दोंग्रांक आनी जळपडांक (वोटर फोल्स) आयकलां. हांव तांची काणी म्हज्या कवितांनी लोकाक सांगत आसतां. त्यादेकुनच ह्या कवितांक ‘पाचव्यो कविता’ म्हण वोलावंक निर्धार केलो.

पवनजी-न ह्यो कविता इंगलिशाक तर्जण केल्ले खातीर हांव ताका रुणी. तो कविंक सदांच दयाळ. उदयन मित्राक, ताणे ह्या ’पाचव्या कवितांचें’ वोडत बेंडून रूप दिल्ले खातीर हांव विशेश रितीन अर्गां दितां -गुलजार

असले नाजुकायेन, नाजुकायेच्या प्रसतावना थावन हो बूक प्रारंभ जाता. सुक्यो खोलियो झडताना कोणेंय येदोळ पऱ्यांत तीं कितें म्हणतात म्हण आयकालांगी? सुक्षीम काळीज आसल्यार सकडांकी तांचें उलोवणें आयकता. हांव रूक झाडांलागीं उलयतां. तांकांच पळेवन बसतां. तीं जरूर कितेंगी सांग्तात. बेंगळूर गेल्ले वेळार लालभागाक वेची  सवय आसा. लालभागांतले ते जैत रूक पळेताना त्या रुकां थंय भक्त उदेता. ते आमच्या म्हालघड्यांचे म्हालघडे. ह्या रुकांनी सगळें बेंगळूर शहर रूपीत जांवचें पळेलां. थोड्या रुकांक लगबग पांयशी वर्सांची चरित्रा आसा. ती गंभीर रुंदाय, ती जैत लांबाय! असल्या रुकां मुळीं बसल्यार कसलेंगी एक समाधान मतिंत तंबू घाल्ता.

मौनपणीं ध्यानांत मग्न जाल्लेपरीं दिसतात हे रूक. कितें कितें सर्व पळयलां जावंक पुरो ह्या रुकांनी. कितल्या जोड्यांनी तांचे सावोटिंत उमे दिल्यात जावंक पुरो, चुंबन करन एक कुटम रचलां जावंक पुरो. कितल्योश्योगी खंती बेजारायो उचारल्यात जाव्येत. सर्वय काळार तांणी देखल्लें सर्व पळेवन ते वोगेच रावल्यात. एकदम मौन.

कारबन डैओक्सैड भितर घेवन ओक्सिजन दीवन ह्ये पृथवेची सेवा केल्या. कितलेश्यागी रुकांथावन भारीच आपुरबायेचीं फळां मेळ्ळ्यांत. आंबो, पणस, काजू आनी नारल इत्यादी. आंबो चिंताना ह्या आंब्या भितर साकर खंय थावन आयिल्ली म्हण हांव जायते पावटीं विज्मीत पावलां. रुका थावन आयिल्लिगी? व मातिये थावन आयिल्ली? ल्हानशी गजाल. तितलीच व्हडलीय! हो एक प्याराडोक्स. आसलीं आज्यापां मनशाच्या दोळ्यां मुकारच घडतात तरी थोडे मात्र तें पळेवंक सक्तात. गुलजार तसल्यां पयकी एक. भारता तसल्या संसकृतेच्या खजानांत वडा थावन धरन आवाळ्या रुका परयांत वट्टूक धा रूक पवित्र म्हण नांवाडल्यात.

ल्हानप णार हिंदुइसमाविशीं एक अव्यक्त तात्सार आसल्लो. हो लोक चंद्राक पुजा करता. झाडांची पुजा करता. सूऱ्याची पुजा करता म्हण.  आज ह्यो संग्ती म्हाका गवरवाच्यो जाल्यात. चंद्राक पळेवन विज्मीत पावल्ली गजालच ऋण तीरसुंक जायनातले तसली. प्रत्येक रितीन झाडांची व तुळसिची पुजा कितले आपुरबायेची म्हळ्ळी गजाल आतां समजता.

ह्या पाचव्या कवितांनी एक ‘मे जंगल से गुझारता हूं तो’ म्हळ्ळी कविता आसा. हांतून गुलजार म्हणता:


रानांतल्यान पाशार जाताना

हांव रानांतल्यान पाशार जाताना म्हजे पुर्वज म्हजे भोंवारीं उबे आसचेपरीं भोग्ता
तांचे मुकार हांव जल्मल्ल्या बाळशाबरी दिसतां
आनी रुकांचें हें जनांग
म्हाका तांच्या हातांनी धलयता!
थोडीं म्हजेर फुलां शिंवरतात
हेरां सुगंध शिंपडायतात म्हज्या दोळ्यांनी
खाडाचो, प्रायवंत वडाचो रूक
म्हाका उसक्यार घाल्ता, आज्याप ताच्या तोंडार लिखलां
आनी म्हाका सांग्ता:
आतां तुवें चलुंक सुरू केलांय
पूण एका काळार तूंय आमचेबरीच आसलोय
तुजीं पाळां भुंयत रोंबोवन
लोळून लोळून तुंवें वेचें हांव पळयतालों
आमच्या फांट्यांनी तूं चडतालोय, सकयल परत उडतालोय
हेवशीन तेवशीन धांवतालोय
पूण, केदनां तूं तुज्या दोन पांयांनी रावलोय,
आनी धांवुंक शिकलोय
तूं पाटीं आयलोनांय
तूं फात्रांचो एक वांटो जालोय, दोंग्राच्या!
तरी
तुज्ये कुडिंतलें उदक
तुज्या आसतित्वाची माती
आमचे थावन आयिल्ली
तुजो परत भियाळो घाल्तेले आमचे संगीं
तूं आमचे थंय परत पाटीं येतलोय!

आन्येक कविता:

रूक

केदनां रूक चिंतुंक रावतात, फुलां फुल्तात
सूऱ्या पर्जळांत तांचीं बोटां बुडोवन
धल्च्या फांट्यांनी ते तांचीं भोगणां लिख्तात
रंगाच्या वेवेगळ्या सावळ्यां थावन सब्दांक विंचून
पर्मळा संगीं संवाद करून आमकां आपयतात.

आमचो पाशांव पळया:
केदनां कितेंय पर्मळां संगीं उबजाता
आमी ताची गोंमटी लुंवतांव!

विपऱ्यास! सोभीत आनी पर्मळीक म्हण कळल्ल्या तक्षण आमी ताची गोमटी लुंवतांव! ल्हानशे कवितेच्या फकत दोन पंकत्यांनी कितलो विस्तार विशय गुलजारान वर्णिला! ती सोभाय! ही पृक्रतिची राकण. खरो हुसको. काळजाक सुरी घाल्ले बरी जाता. भिर्मत त्या गंधाच्या रुकांची. छे! जॉर्ज ओर्वेलाच्या ‘ऍनिमल फार्माचो’ उडास येता. मनशा कुळान सुकण्या सावजांक, रूक झाडांक, भुंय-सागोरांक लुटल्लेंच लुटल्लें, आतां उण्या देवाच्या भुरग्यांक लुंवचें काम ‘द नीव वरल्ड ओर्डरा’ खाल व्यवस्थीत रितीन चल्तेत आसा.

कवितेविशीं उलोवंक गेल्यार कितलेंय उलोव्येता. उलयिल्ली गजाल कांय गर्जेक पडनातल्ली म्हणून कोणेंय चिंतिनाये. 

असल्या इंटरप्रेटशनांनी आसचो अध्यात्मीक अनभोग अती उत्कृश्ट.

 

 

 

 

-जेरी रास्कीञ, आंजेलोर. ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್:


ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಮಾತ್ಯೆ ಪರ್ಮಳ್
 • ಮಾಂಯ್
 • ಪ್ಲೀಜ್
 • ಸಂಗೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ
 • ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ
 • ಏಕ್ ಸಕಾಳ್
 • ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ
 • ದುಕಾಂ
 • ತ್ಯಾ ನೀಚ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಯ್ತಾ ಕೊಣ್?
 • ಭೊಂವ್ಡಿ
 • ಆನಾ
 • ಕಂತಿಗ್
 • ಚೆಡ್ವಾ
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ‘ಸಾಟ್’
 • ರಡ್ಣೆಂ
 • ಹುಮಿಣ್
 • ಉಂಡಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್
 • ಭುಮಿ ವೈಂಕುಠ್


 • Title : ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಡಿಜಾಯ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ - ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಮಯ್

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.