Kavita Lekhanam

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

ಕವಿತೆಚೆ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸುಟ್ಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಶ್ಟ್‌ಚ್. ಕೊಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕವಿತೆಕ್ ವೊಳ್ಕತಾ ತೆದಳಾ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣೀಯ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತೆಬರಿ ಹಾಂವ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ಳೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್.

ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ -‘ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ!’ ಮ್ಹಣ್.

ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಬರೊಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಬರಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮತ್ ಫುಲ್ಲಿಚ್ ನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕೆ ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾದೊಶಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶಿ ಆಸಾ ಹಿ ಕವಿತಾ

The Book of Questions, III by Pablo Neruda
Translated by William O'Daly

Tell me, is the rose naked
or is that her only dress?
Why do trees conceal
the splendor of their roots?
Who hears the regrets
of the thieving automobile?
Is there anything in the world sadder
than a train standing in the rain?

ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಲ್ ವಿಣ್ಗೆಂ
ವಾ ತಿಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ತಶೆಂ?
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ
ಪಾಳಾಂಚೊ ವೈಭವ್ ಲಿಪಯ್ತಾತ್
ಚೋರ್‍ನ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೆಂ
ರುದಾನ್ ಕೊಣಿ ಆಯ್ಕತಾ?
ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಥಾಂಬ್ಲಲೆ ರೆಯ್ಲಾಗಾಡಿಯೆ ತಿತ್ಲೆಂ
ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾ?

ಕಸಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ನೆರುಡಾ ನೋಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹೊ. ತಿತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾನ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಕ್ ಕುಪಾಂಚೆರ್ ವರ್‍ನ್ ಪಾಯ್ಲೊ. ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ.

ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಸವಲಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.

‘ಫುಲ್ ವಿಣ್ಗೆಂ?’

ವ್ಹಾ! ಕಸಲೊ ಪಂಚ್? ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್? ಕಸಲಿ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್?

ಅಜೂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಬಹುಶಾ ‘ಮೌನ್’ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ಪವಿತ್ರ್. ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವರ್‍ವಿಂ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಶ್ಟ್ ಕರಿನಾಯೆ ವ ದುಕಯ್ನಾಯೆ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್’ ಜಾತಾ.

‘ಫುಲ್’ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಎಕೆ ‘ಚಲಿಯೆಕ್’ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ ಕರ್‍ತಾ. ಪುಣ್ ನಾಗರಿಕತೆನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ದಿಲಾಂ. ಆದಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಏಕ್ ಆಪ್ಪಲ್ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಇತ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಸೊಡ್ಯಾಂ ತೆದಳಾ ಪಾತ್ಕಾ ವರ್‍ವಿಂ ಪುಣಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ ನೆರುಡಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ?

‘ಫುಲ್ ವಿಣ್ಗೆಂ?’ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ತೊ ಫುಲಾಕ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸರಿ ಕರ್‍ನಾ ತರೀ, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಚಿ ಮತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್, ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ರಾವಯ್ತಾ.

ವಿಣ್ಗೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ತಾಂ. ಕಸಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕಾಯ್. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಬುಕಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಸತ್ಯಂ-ಶಿವಂ-ಸುಂದರಂ, ರಾಜ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತುಮಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಕಸಲೊ ಏಕ್ ತೊ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ತರ್ ಆತಾಂ, ಫುಲ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ತಶಿಚ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣೊನೀ ಚಿಂತಾ. ದೆಕುನ್ ‘ಫುಲ್’ ಸೊಭಿತ್. ತಶೆಂಚ್ ಬರೆಂ. ತೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ತೆಂ ನ್ಹೆಸುಂದಿ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದೀಂವ್ದಿ.

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ದುಸ್ರೆಂ:

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ
ಪಾಳಾಂಚೊ ವೈಭವ್ ಲಿಪಯ್ತಾತ್

ಪಾಳಾಂ ಬೋವ್ಶಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಸೊಭಿತ್ ವಿಶ್ವೆ. ಹೆಂ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ದೆಖ್ತಾ. ಅಸಲಿ ಮಾರ್‍ಮಿಕತಾ ದೆಖೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ರುಕಾಂಕೀ ಕಾಂಯ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತಾಂಚಿ ಖರಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮಾತಿಯೆ ಪಂದಾ ಲಿಪ್ತಾ! ಅಶಿ ಖರಿ ಸೊಭಾಯ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ರೂಕ್ ಉಬೊ ರಾಂವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ?

ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತಪ್? ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್‍ಯೆತ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೆರ್‍ಸಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಾಕಾ. ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ.

ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಲೆ ರೆಯ್ಲಾಗಾಡಿಯೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಫುಲಾಂ, ತಣ್, ಬೊಕ್ಡ್ಯೊ ಪವಿತ್ರ್ ಗೃಂಥಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಝಳ್ಕುಂಚೆ ಸುಂರ್‍ಗಾರ್. ಹಾಚೆಂ ಮದೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಿತಿನ್ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂನೀಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲಿ ನಾ.

ತರಿ ನೆರುಡಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಳೆಯಾ. ಖಂಯ್‌ವರೆಗ್ ಹೊ ಕವಿ ಚಿಂತಾ.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ರೆಯ್ಲಾಗಾಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಿಚೆಂ ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾತಾತ್.

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ದುಖಾಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಂಕ್ ವರುನ್ ಪಾಂವಂವ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಉಡಾಸ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಜಿಣಿಯೊ, ಕಶ್ಟ್, ಸುಖ್, ದುಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ತಾರುಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಥೆರೊಕ್ಸಾಚಿ ‘ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಅಯರ್‍ನ್ ರೂಸ್ಟರ್’ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ರೆಯ್ಲಾಗಾಡಿಯೆಚಿ ಅಪೂರ್‍ವ್ ಕಥಾ.

ಜಿಣಿಯೆ ಆನಿ ರೆಯ್ಲಾಗಾಡಿಯೆ ಮದ್ಲೊ ಅಗಾಧ್ ಸಂಬಂದ್ ಕೊಣಿಂಯ್ ವಿಸರ್‍ಚೆ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್! ತರೀ ಹಿ ಗಾಡಿ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ಭಿರ್‍ಮತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ರೆಯ್ಲಾಗಾಡಿಯೆ ಥಂಯ್ ತಾಣೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಂಬಂಧ್ ಉಚಾರ್‍ಲಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಖರೊ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಖಯ್ಲಾ. ತಿ ಖರಿ ಸೊಭಾಯ್.

ಹಾಯ್ ದೆವಾ! ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ದಾಖಂವ್ಚಿ ಹಿ ರೆಯ್ಲಾ ಗಾಡಿ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ತಾ! ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಆಸಾ?ಸಾಂಗಾ


- ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್


ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್:


 • zsá - «®ì£ï Pànã¯áZéæ £àªéç ©üãPàgï ¸éæ¯éæè
 • £éæãªï - ªàääªàiáûeáZáå ªéæUá£ï «ä¸àî¯áè÷å ªágáåAvï gàUáûZéæ ªá¸ï
 • Dmï - zéªáPï ¯éæãAZï ¢¯áè÷å£ï méAqàgï PáAAiàiï ªàAiàiïæ ¥àqáû?
 • ¸ávï - ªéæãUï, zàæSï D¤ DA¢ü
 • ¸à - J ªéçPï E£ï zà Pàèªïø¸ï
 • ¥áAZï - fqéø D¤ ¥à£éð Gqá¸ï
 • Záågï - ¯áSï vágáAPï D¸éææ eáAªéçñ ¨sàªàð¸éæ - D¸áä ªàäæqà©¢æ
 • wã£ï - D«£á «äAiàiágáaA «fävï PàjñA ¸àªá¯áA
 • zéæã£ï - ªéç½ ªéç½A¤ ªàiáwAiéä ªàiáAAiéæñ ¥àªàäð¼ï
 • KPï - PàuéêZéA Páeágï: Zéæªáý ¥àAUéûA ©üvàgï ¸àUïð D¤ ¸àA¸ágï

 • eéj gá¹ì£áíZéæå Pà«vá:  Title : ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.